ĐIỀU CHỈNH MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH TRONG GIAI ĐOẠN XÁC LẬP TÌNH TRẠNG BÌNH THƯỜNG MỚI

Ngày đăng 08/05/2020
Chia sẻ bải viết :

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 3029/UBND-DL1 ngày 08/5/2020 về việc điều chỉnh một số hoạt động liên quan đến công tác phòng chống dịch trong giai đoạn xác lập tình trạng bình thường mới, theo đó để xác lập tình trạng bình thường mới trong cuộc sống và các hoạt động kinh tế- xã hội để dần trở lại bình thường; đẩy mạnh phục hồi kinh tế, xây dựng đất nước là nhiệm vụ ưu tiên quan trọng…nhưng cũng không được chủ quan, coi thường dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Ban Quản lý Khu kinh tế đề nghị các doanh nghiệp thực hiện một số nội dung sau:

1. Giám đốc các doanh nghiệp đầu tư kinh doanh hạ tầng KCN, các doanh nghiệp thứ cấp, Tổng thầu, nhà thầu thi công trong các KCN, KKT trên địa bàn tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm Văn bản số 3029/UBND-DL1 ngày 08/5/2020 về việc điều chỉnh một số hoạt động liên quan đến công tác phòng chống dịch trong giai đoạn xác lập tình trạng bình thường mới.

Theo đó, từ ngày 08/5/2020: (i) UBND tỉnh cho phép các dịch vụ kinh doanh dịch vụ không thiết yếu được mở cửa trở lại bình thường trừ vũ trường và karaoke; (ii) Dừng hoạt động của các chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch Covid-19 tại các cửa ngõ ra vào tỉnh Quảng Ninh; (iii) Tiếp tục duy trì, củng cố Tổ tự quản phòng, chống dịch tại các tổ dân, thôn, khu phố để kiểm soát chặt chẽ biến động nhân khẩu trên địa bàn; (iv) Cho phép tổ chức một số hoạt động thể thao, sự kiện tập trung đông người, được sự kiểm soát của chính quyền địa phương, đảm bảo các giải pháp phòng chống dịch…

2. Để phòng chống dịch Covid-19, đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, Ban Quản lý Khu kinh tế yêu cầu các doanh nghiệp, nhà thầu thi công trong các KCN: 

- Duy trì Tổ tự quản phòng chống dịch tại đơn vị… nhằm kiểm soát chặt chẽ người lao động, khách đến giao dịch, lái xe vận chuyển vật tư, thiết bị, hàng hóa hàng ra, vào trụ sở doanh nghiệp…; chủ động theo dõi các dấu hiệu dịch tễ, cập nhật thông tin vào tờ khai y tế, kịp thời phát hiện thông báo cho chính quyền, cơ quan y tế những trường hợp có nghi ngờ, nhất là những trường hợp đã tiếp xúc với những trường hợp nghi nhiễm từ nước ngoài, từ vùng dịch trong nước về và các trường hợp phát sinh khác. Tiếp tục thực hiện nghiêm việc kiểm soát chặt chẽ các nguồn có nguy cơ lây nhiễm, đặc biệt là người từ nước ngoài về.

- Tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch: bắt buộc đeo khẩu trang ở nơi công cộng và trên phương tiện hành khách công cộng đông người, rửa tay, bảo đảm vệ sinh cá nhân khi tiếp xúc ở nơi đông người.

3. Chế độ thông tin, báo cáo: Các doanh nghiệp tiếp tục thực hiện báo cáo trước 11h00 hàng ngày về tình hình phòng chống dịch Covid- 19 và hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh của đơn vị mình về Ban Quản lý Khu kinh tế (qua Phòng Quản lý Doanh nghiệp) theo địa chỉ email: Quanlydoanhnghiep2010@gmail.com, đầu mối liên hệ: ông Cao Sơn Đông, số điện thoại: 0934.458.199.

Ban Quản lý Khu kinh tế yêu cầu các doanh nghiệp trong KCN triển khai, thực hiện nghiêm túc. Người đứng đầu đơn vị, doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước Tỉnh và Ban Quản lý Khu kinh tế về các nội dung phòng chống dịch./.

Văn bản số 3029/UBND-DL1

QLDN