ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN BÁO CÁO TÌNH HÌNH PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Ngày đăng 11/05/2020
Chia sẻ bải viết :

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 3079/UBND-VX4 ngày 08/5/2020 về việc thực hiện chế độ báo cáo tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình mới. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng 10 sở; 12 ban, ngành, tổ chức và 13 địa phương huyện, thị xã, thành phố thực hiện chế độ báo cáo trước 7h30’ hàng ngày về Sở Y tế - Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống dịch cấp tỉnh tổng hợp.

Để có thông tin kịp thời báo cáo cơ quan thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống dịch cấp tỉnh. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Ban Quản lý Khu kinh tế đề nghị các doanh nghiệp thực hiện nội dung sau:

Các doanh nghiệp tiếp tục thực hiện báo cáo trước 15h00 hàng ngày về tình hình phòng chống dịch Covid- 19 và hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh của đơn vị mình về Ban Quản lý Khu kinh tế (qua Phòng Quản lý Doanh nghiệp) theo địa chỉ email: Quanlydoanhnghiep2010@gmail.com, đầu mối liên hệ: ông Cao Sơn Đông, số điện thoại: 0934.458.199.

Ban Quản lý Khu kinh tế yêu cầu các doanh nghiệp trong KCN nghiêm túc triển khai, thực hiện./.

 

QLDN