TĂNG CƯỜNG TUYÊN TRUYỀN ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG XÉT DUYỆT, KỊP THỜI CHI TRẢ KINH PHÍ HỖ TRỢ CHO NGƯỜI DÂN GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19

Ngày đăng 15/05/2020
Chia sẻ bải viết :

Thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (viết tắt là Nghị quyết 42) và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 (viết tắt là Quyết định 15); Ý kiến đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 3124/UBND-VX2 ngày 12/5/2020 về việc tăng cường tuyên truyền đẩy mạnh hoạt động xét duyệt, kịp thời chi trả kinh phí hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; Công điện số 04/CĐ-LĐTBXH ngày 09/5/20200 của Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội về việc thực hiện Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ” (Văn bản gửi kèm theo).

Để tiếp tục tăng cường tuyên truyền đẩy mạnh hoạt động xét duyệt, kịp thời chi trả kinh phí hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo chỉ đạo của UBND tỉnh giao. Thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh; Ban Quản lý Khu kinh tế đề nghị các doanh nghiệp thực hiện các nội dung sau:

1. Người sử dụng lao động, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với tổ chức đại diện tập thể người lao động (Công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp) tuyên truyền, phổ biến, niêm yết công khai chính sách của nhà nước đến người lao động làm việc tại doanh nghiệp để tra cứu, thực hiện đảm bảo quy định đúng đối tượng, nguyên tắc, mức và thời gian hỗ trợ, hồ sơ, trình tự và thời gian thực hiện hỗ trợ theo Nghị quyết số 42, Quyết định số 15 của Thủ tướng Chính phủ; Các văn bản của UBND tỉnh: Văn bản số 2756/UBND-VX2 ngày 28/4/2020 về việc chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; Quyết định số 1393/QĐ-UB ngày 29/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ủy quyền ban hành quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người dân trên địa bàn tỉnh gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; Kế hoạch số 76/KH-UBND ngày 29/4/2020 về việc triển khai thực hiện hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 42 và Quyết định số 15 của Thủ tướng Chính phủ; Văn bản số 920/BQLKKT-HTGS ngày 28/4/2020 của Ban Quản lý Khu kinh tế về việc triển khai thực hiện Nghị Quyết số 41/NQ-CP, 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính Phủ. 

2. Đường dây nóng tiếp nhận và giải đáp thông tin về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 (theo Thông báo số 47/TB-LĐTBXH ngày 13/5/2020 Sở Lao động- Thương binh và Xã hội).

- Tiếp nhận thông qua đường dây nóng điện thoại tất cả các giờ trong ngày, các ngày trong tuần: Đ/c Hà Việt Dũng, chuyên viên Văn phòng Sở Lao động- Thương binh và Xã hội, số điện thoại: 0793359989.

Các thông tin ban đầu do người dân gọi đến sẽ được phân luồng và chuyển cuộc gọi cho cán bộ phụ trách trả lời.

b. Tiếp nhận thông tin bằng hình thức gửi văn bản, hồ sơ, tài liệu theo đường bưu điện hoặc theo hòm thư điện tử hoặc trực tiếp đến trụ sở cơ quan Sở Lao động- Thương binh và Xã hội, địa chỉ: Tầng 13, Trụ sở Liên cơ quan số 3, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

- Địa chỉ thư điện tử: sldtbxh@quangninh.gov.vn

Kết quả xử lý thông tin gửi theo đường bưu điện hoặc theo hòm thư điện tử hoặc trực tiếp đến trụ sở cơ quan sẽ được công khai tại: Trang thông tin điện tử của Sở Lao động- Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ninh theo địa chỉ: http://www.quangninh.gov.vn/So/solaodongthuongbinhxahoi.

3. Tổng hợp, báo cáo kết quả triển hỗ trợ người lao động của doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 gửi về Ban Quản lý Khu kinh tế (qua Phòng Quản lý Doanh nghiệp) để tổng hợp, theo dõi.

Thông tin đầu mối liên hệ: Phòng Quản lý Doanh nghiệp, số điện thoại: 0203.3836643, địa chỉ email: Quanlydoanhnghiep2010@gmail.com; ông Cao Sơn Đông, số điện thoại: 0934.458.199.
 
Ban Quản lý Khu kinh tế thông báo và đề nghị các doanh nghiệp trong KCN, KKT nghiêm túc triển khai, thực hiện./.

 

Tài liệu gửi kèm

QLDN