THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ LAO ĐỘNG - TB&XH QUẢNG NINH

posted on 21/05/2020
Chia sẻ bải viết :

Ngày 08/5/2020, Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Quyết định số 1510/QĐ-UBND "V/v công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Lao động - TB&XH Quảng Ninh".

Nội dung các thủ tục hành chính được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Sở (mục: Các quy trình, quy định hướng dẫn công việc), tại địa chỉ: https://quangninh. gov.vn/So/solaodongthuongbinhxahoi/T rang/ChiT ietT in Tuc.aspx?nid=3727


Thông báo số 49/TB-LĐTBXH

QLDN