QUY TRÌNH ĐÓN, CÁCH LY NHÂN SỰ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI CỬA KHẨU QUỐC TẾ MÓNG CÁI VÀ CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ VÂN ĐỒN

posted on 25/05/2020
Chia sẻ bải viết :

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh tại Văn bản số 3233/UBND-NV ngày 15/5/2020 về việc quy trình đón, cách ly các nhân sự người nước ngoài tại Cửa khẩu quốc tế Móng Cái, trong đó giao Ban Quản lý Khu kinh tế: Cùng phối hợp với Công an tỉnh và các doanh nghiệp bám sát Cục Xuất nhập cảnh- Bộ Công an trong quá trình giải quyết thủ tục cho phép nhập cảnh cho cán bộ quản lý, chuyên gia và lao động kỹ thuật cho người nước ngoài của các doanh nghiệp; (2) Là đầu mối thống nhất phương án thực hiện quy trình cách ly (kinh phí, địa điểm,…) cho nhân sự người nước ngoài thuộc các doanh nghiệp trong khu kinh tế, khu công nghiệp để cung cấp cho các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai tổ chức thực hiện đảm bảo đúng quy định theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Để đảm bảo kiểm soát, thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong quá trình giải quyết thủ tục nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái cho người nước ngoài của các doanh nghiệp. Thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động trong các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh , (Ban chưa được ủy quyền quản lý lao động trong Khu kinh tế), Ban Quản lý Khu kinh tế đề nghị các doanh nghiệp thực hiện một số nội dung sau:

1. Công tác tiếp nhận, xử lý thông tin: 

Các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp bám sát Cục Xuất nhập cảnh- Bộ Công an trong quá trình giải quyết thủ tục cho phép nhập cảnh cho cán bộ quản lý, chuyên gia và lao động kỹ thuật cao người nước ngoài của các doanh nghiệp. Kịp thời lập danh sách người nước ngoài được phép nhập cảnh vào Việt Nam (đã được Cục Xuất nhập cảnh - Bộ Công an phê duyệt) bao gồm các thông tin: Họ tên, quốc tịch, số hộ chiếu, ngày dự kiến nhập cảnh, dự kiến địa điểm cách ly, Giấy xác nhận không dương tính với Covid-19 (theo biểu mẫu đính kèm) gửi Ban Quản lý Khu kinh tế tổng hợp, cung cấp thông tin đến các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo đúng quy định. 

Nghiêm túc thực hiện cách ly tập trung ngay sau khi các nhân sự nước ngoài được phép nhập cảnh vào Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Móng Cái tại địa điểm do UBND thành phố Móng Cái hoặc UBND thành phố Hạ Long bố trí (trên cơ sở đề nghị của công ty, doanh nghiệp) đảm bảo các quy định trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 (Không cho phép tự bố trí cách ly tập trung tại doanh nghiệp) theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 3334/UBND-NV ngày 20/5/2020.

Lưu ý: Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu cách ly thu phí tại khách sạn thì bố trí cách ly tại các cơ sở lưu trú được bố trí làm cơ sở cách ly trên địa bàn thành phố Móng Cái hoặc thành phố Hạ Long theo hình thức có thu phí.

2. Về việc bố trí cách ly đối với người nhập cảnh là người nước ngoài:

Thực hiện theo Văn bản số 1493/UBND-DL1 ngày 11/3/2020 của UBND tỉnh về việc quy định một số nội dung giám sát, cách ly phòng, chống dịch Covid-19 tại Quảng Ninh), cụ thể như sau:

“…* Đối với các trường hợp không thuộc diện phải cách ly tại các cơ sở y tế

Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan nắm bắt số lượng khách là người nước ngoài nhập cảnh qua cửa khẩu Móng Cái, thông tin để UBND thành phố Móng Cái chủ trì tiếp nhận, quản lý.

Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan  nắm bắt số lượng khách là người nước ngoài nhập cảnh qua Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, vận chuyển về thành phố Hạ Long, bàn giao cho UBND thành phố Hạ Long chủ trì tiếp nhận, quản lý. 

* Đối với trường hợp nhập cảnh thuộc diện cách ly tại cơ sở y tế

Trung tâm kiểm dịch y tế Quốc tế báo cáo Sở Y tế để phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan chỉ đạo các Trung tâm Y tế trên địa bàn có cửa khẩu đưa hành khách về cách ly tại Bệnh viện số 1 đặt tại Trung tâm Y tế thành phố Móng Cái (với trường hợp nhập cảnh qua cửa khẩu Móng Cái, Hải Hà, Bình Liêu) và cách ly tại Bệnh viện số 2 (đặt tại bệnh viện Lao và Phổi) đối với trường hợp hành khách nhập cảnh tại sân bay Vân Đồn…”.

3. Quy trình bố trí, vận chuyển, tổ chức cách ly các nhân sự người nước ngoài tại Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại các Văn bản số 3233/UBND-NV ngày 15/5/2020, cụ thể như sau:

“…(1). Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp nhận thông tin từ Cục Xuất nhập cảnh- Bộ Công an để trao đổi, thống nhất với các Sở, ban ngành: Ngoại vụ, Lao động- Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý Khu kinh tế, Công an tỉnh, UBND các địa phương và các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm công tác kiểm tra y tế trước khi cho phép nhập cảnh vào Việt Nam (người được nhập cảnh phải có Giấy xác nhận không dương tính với Covid-19 do cơ quan có thẩm quyền của Trung Quốc cấp và Giấy này được Việt Nam chấp nhận) và thực hiện cách ly theo đúng các quy định hiện hành trong công tác phòng chống dịch Covid-19.

(2). Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, UBND các địa phương và các đơn vị liên quan hướng dẫn, kiểm tra công tác vận chuyển, cách ly đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19. Quá trình thực hiện phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lực lượng cán bộ, công nhân viên, người lao động tham gia làm nhiệm vụ.

(3). Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh bố trí phương tiện chuyên chở nhân sự người nước ngoài của các doanh nghiệp từ cửa khẩu quốc tế Móng Cái về các địa điểm cách ly (nếu Đơn vị đón đề nghị, thống nhất).

(4). UBND thành phố Móng Cái và UBND thành phố Hạ Long làm đầu mối bố trí địa điểm cách ly, tiếp nhận các nhân sự người nước ngoài của các doanh nghiệp trong thời gian thực hiện cách ly tập trung theo quy định; triển khai công tác đảm bảo an ninh trật tự, theo dõi y tế và các nội dung có liên quan (theo đề nghị của Đơn vị đón sau khi thống nhất).

- Sở Ngoại vụ phối hợp với Sở Y tế, UBND thành phố Móng Cái và UBND thành phố Hạ Long bố trí hỗ trợ phiên dịch theo đề nghị của các đơn vị…”

5. Thông tin đầu mối liên hệ: 

5.1. Đầu mối tiếp nhận Danh sách người nước ngoài của các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp được phép nhập cảnh vào Việt Nam (đã được Cục Xuất nhập cảnh- Bộ Công an phê duyệt). Phòng Quản lý Doanh nghiệp, số điện thoại: 0203.3836643, địa chỉ email: Quanlydoanhnghiep2010@gmail.com; ông Cao Sơn Đông, số điện thoại: 0934.458.199.

5.2 Đầu mối liên hệ hướng dẫn các doanh nghiệp cách ly tập trung:

- Tại thành phố Hạ Long: Văn phòng HĐND &UBND TP Hạ Long, số điện thoại: 0203.3819.100; Bà Bùi Thị Huyền Trang, số điện thoại: 0915.462.846. 

- Tại thành phố Móng Cái: Văn phòng HĐND & UBND TP Móng Cái, số điện thoại: 0203.3881.284.

(Gửi kèm các Văn bản: số 3233/UBND-NV ngày 15/5/2020, số 1493/UBND-DL1 ngày 11/3/2020; số 3334/UBND-NV ngày 20/5/2020 của UBND tỉnh; Hướng dẫn liên ngành số 547/HDLN-CAT-BĐBP ngày 12/02/2020 của liên ngành Sở Y tế, Công an tỉnh, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh;

Ban Quản lý Khu kinh tế yêu cầu các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp nghiêm túc triển khai, thực hiện./.

 

QLDN