CÔNG BỐ HỆ THỐNG THÔNG TIN KINH PHÍ HỖ TRỢ NGƯỜI DÂN BỊ ẢNH HƯỞNG DỊCH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH

Ngày đăng 26/05/2020
Chia sẻ bải viết :

Để thực hiện đầy đủ ý nghĩa và tính nhân văn của chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, người dân, người lao động trong thời điểm khó khăn do tác động của đại dịch Covid-19, đồng thời thực hiện hỗ trợ đúng đối tượng, công khai, minh bạch, có sự giám sát của quần chúng nhân dân, không để lợi dụng, trục lợi chính sách, tham nhũng, tiêu cực. Ngày 23/05/2020 Sở Lao động - TB&XH ban hành Thông báo số 57/TB-SLĐTBXH Công bố Hệ thống thông tin kinh phí hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Theo đó thông báo:

Hệ thống thông tin kinh phí hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh chính thức hoạt động từ ngày 29/5/2020.

Mọi người dân, tổ chức đều có thể tra cứu, tìm hiểu số liệu, thông tin về các trường hợp được thụ hưởng chính sách hỗ trợ khó khăn do đại dịch Covid-19 của Nhà nước tại địa chỉ: http://nq42cp.quangninh.gov.vn.

Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh thông báo để các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân được biết./.

Thông báo số 57/TB-SLĐTBXH 

 

 

QLDN