TIẾP NHẬN, THẨM ĐỊNH HỒ SƠ VỀ PHƯƠNG ÁN, PHƯƠNG TIỆN VẬN CHUYỂN, CÁCH LY ĐỐI VỚI NGƯỜI NƯỚC NGOÀI NHẬP CẢNH

Ngày đăng 17/06/2020
Chia sẻ bải viết :

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Ninh tại các Văn bản: số 3669/UBND-DL2 ngày 04/6/2020 về việc triển khai Văn bản số 2847/CV-BCĐ ngày 23/5/2020 của BCĐ Quốc gia phòng chống dịch COVID-19; số 3976/UBND-NV ngày 15/6/2020 về việc đề nghị giải quyết thủ tục nhập cảnh cho nhân dự người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh hướng dẫn các đơn vị, doanh nghiệp trong khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh có nhu cầu đón các nhà đầu tư, nhân sự chủ chốt, chuyên gia nước ngoài (sau đây gọi là Đơn vị đón chuyên gia nước ngoài) vào làm việc hoàn thiện hồ sơ và triển khai quy trình, thủ tục đón chuyên gia nước ngoài như sau:

1. Các đơn vị, doanh nghiệp trong Khu công nghiệp xây dựng phương án đón, cách ly người nước ngoài của đơn vị, doanh nghiệp (thực hiện theo hướng dẫn của Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh tại mục 3, Văn bản số 1148/BQLKKT-DN ngày 22/5/2020 về việc quy trình đón, cách ly nhân sự người nước ngoài tại Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái và Cảng hàng không Quốc tế Vân Đồn). 

2. Về phương án đón, cách ly: Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Ngoại vụ, Sở Lao động- TBXH, Ban Quản lý Khu kinh tế và các đơn vị liên quan của tỉnh Quảng Ninh thẩm định, phê duyệt phương án đón, cách ly do các doanh nghiệp xây dựng đảm bảo thực hiện đúng các quy định về phòng chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 và Ban chỉ đạo về phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Ninh (thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 3976/UBND-NV ngày 15/6/2020).

3. Thông tin đầu mối liên hệ: 

(1) Đầu mối tiếp nhận Danh sách người nước ngoài của các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp được phép nhập cảnh vào Việt Nam (đã được Cục Xuất nhập cảnh- Bộ Công an phê duyệt). Phòng Quản lý Doanh nghiệp, Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh số điện thoại: 0203.3836643, địa chỉ email: Quanlydoanhnghiep2010@gmail.com; ông Cao Sơn Đông, số điện thoại: 0934.458.199.

(2) Đầu mối liên hệ hướng dẫn các doanh nghiệp địa điểm cách ly tập trung:
- Tại thành phố Hạ Long: Văn phòng HĐND &UBND TP Hạ Long, số điện thoại: 0203.3819.100; Bà Bùi Thị Huyền Trang, số điện thoại: 0915.462.846. 
- Tại thành phố Móng Cái: Văn phòng HĐND & UBND TP Móng Cái, số điện thoại: 0203.3881.284.

(3) Đầu mối tiếp nhận, thẩm định hồ sơ về phương án, phương tiện vận chuyển, cách ly đối với nhà đầu tư, nhân sự chủ chốt, chuyên gia nước ngoài:
Phòng Nghiệp vụ y - Sở Y tế, số điện thoại: 0203.825.506; Bà Phạm Thị Hoa, số điện thoại: 0912.088.152. 
(Gửi kèm các văn bản: số 3669/UBND-DL2 ngày 04/6/2020 của UBND tỉnh; số 3976/UBND-NV ngày 15/6/2020; Văn bản số 1148/BQLKKT-DN ngày 22/5/2020 của Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh).

Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh đề nghị các đơn vị, doanh nghiệp trong khu công nghiệp có nhu cầu đón chuyên gia nước ngoài vào làm việc nghiêm túc triển khai, thực hiện./.

Văn bản gửi kèm

QLDN