TĂNG CƯỜNG ĐẨY MẠNH TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN HỖ TRỢ THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 15/2020/QĐ-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Ngày đăng 27/06/2020
Chia sẻ bải viết :

Thực hiện Công điện số 05/CĐ-LĐTBXH ngày 23/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc đôn đốc hoàn thành tiến độ triển khai Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg 24/42020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gập khó khãn do đại dịch COVID-19 và ý kiến đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 4235/UBND-VX2 ngày 24/6/2020 về việc đôn đốc thực hiện và hoàn thành tiến độ thực hiện hỗ trợ theo Quyết định số 15/2020/QĐ- TTg của Thủ tướng Chính phủ; 

Để kịp thời chi trả kinh phí hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh đề nghị các doanh nghiệp thực hiện một số nội dung sau:

1. Tiếp tục phối hợp thực hiện tốt nội dung chỉ đạo của Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh tại Văn bản số 1071/BQLKKT-DN ngày 15/5/2020 về việc tăng cường tuyên truyền đẩy mạnh hoạt động xét duyệt, kịp thời chi trả kinh phí hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

2. Mọi chi tiết thông tin cần hỗ trợ, giải đáp về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ đề nghị liên hệ qua đường dây nóng 24/24: Đồng chí Hà Việt Dũng, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, điện thoại: 0793359989.

Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh thông báo và đề nghị các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế phối hợp tổ chức triển khai tốt các nội dung nêu trên./.

 

QLDN