BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ QUẢNG NINH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ CÔNG TÁC 6 THÁNG CUỐI NĂM 2020

Ngày đăng 08/07/2020
Chia sẻ bải viết :

Chiềungày 30/6/2020, tại TP Hạ Long, Ban Quản lý Khu kinh tế tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020 và Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ III (2015-2020)


 
Mặc dù chịu tác động không nhỏ trước tình hình dịch bệnh Covid- 19, tuy nhiên ngay từ đầu năm 2020, Ban đã xây dựng chương trình, kế hoạch công tác với những mục tiêu, giải pháp cụ thể trên cơ sở bám sát chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh chỉ đạo quyết liệt các phòng, đơn vị trực thuộc và cán bộ công chức, người lao động tập trung triển khai thực hiện kế hoạch năm và đã đạt được một số kết quả nổi bật như: (i) Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng KKT Vân Đồn đến năm 2040 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; (ii) KKT ven biển Quảng Yên đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt bổ sung vào Quy hoạch phát triển các KKT ven biển Việt Nam đến năm 2020 và đang hoàn thiện thủ tục thành lập KKT; (iii) Báo cáo tỉnh kiến nghị đề xuất Thủ tướng Chính phủ cho ý kiến chỉ đạo đối với 05/16 kiến nghị và đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận tại Thông báo số 197/TB-VPCP ngày 05/6/2020; (iv) Chủ động, tích cực triển khai các giải pháp tăng cường thu hút đầu tư vào các KCN, KKT, theo đó đã thu hút đạt 12.064 tỷ đồng, bằng 72,1% kế hoạch năm 2020. Riêng vốn thu hút FDI đạt 344,6 triệu USD, tương đương 8.114,3 tỷ đồng, đạt 115% kế hoạch thu hút FDI năm 2020; (v) Công tác quản lý nhà nước về hoạt động đầu tư, quy hoạch, xây dựng, môi trường được tăng cường; (vi) Triển khai công tác phòng chống dịch Covid-19 chủ động, hiệu quả theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, nhưng đồng thời hỗ trợ kịp thời các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong hoạt động sản xuất kinh doanh; (vii) Chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội các Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 và Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025...

 


Trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, giai đoạn 2015-2020.

 


Trao tặng Giấy khen của Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh cho tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, giai đoạn 2015-2020.

Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Ban Quản lý Khu kinh tế phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2020 được Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh xác định tại Chương trình công tác số 133/CTr-BQLKKT ngày 20/01/2020 và chỉ đạo của UBND tỉnh về mục tiêu tăng trưởng kinh tế (GRDP) năm 2020. Cụ thể: (i) Hoàn thành 100% các chỉ tiêu pháp lệnh do UBND tỉnh giao; (ii) Về thu hút đầu tư: dự kiến thu hút mới khoảng 20 dự án với tổng vốn thu hút đầu tư khoảng 16.730 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn FDI đạt và vượt mức kế hoạch năm 2020; (iii) 100% các KCN đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt quy chuẩn quốc gia và đầu tư hệ thống quan trắc môi trường nước thải tự động theo quy định. 100% các dự án cấp mới trong các KCN trên địa bàn thực hiện các thủ tục pháp lý về môi trường theo quy định; (iv) Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu hoạt động sản xuất của doanh nghiệp trong các KCN năm 2020: Doanh thu đạt 2.036 triệu USD và 3.342 tỷ đồng; kim ngạch nhập khẩu đạt 987 triệu USD; kim ngạch xuất khẩu đạt 1.186 triệu USD; nộp ngân sách nhà nước đạt trên 1.611 tỷ đồng; số lao động làm việc đạt 30.600 người; (v) Tỷ lệ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban trả đúng và trước hạn đạt 100%;  (vi) Tiếp tục đổi mới cách thức xúc tiến và thu hút đầu tư, tiếp cận nhà đầu tư theo hướng chủ động; đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư đối với các tập đoàn, doanh nghiệp lớn từ các nước như: Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Châu Âu, Trung Đông, … (vii) Triển khai Kế hoạch thực hiện kết luận của Bộ Chính trị về chủ trương khắc phục tác động của đại dịch Covid-19 để phục hồi và phát triển nền kinh tế đất nước tại Kết luận số 77-KL/TW ngày 05/6/2020; Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh tại Thông báo số 197/TB-VPCP ngày 05/6/2020; (viii) Bám sát các Bộ ngành Trung ương, Văn phòng Chính phủ để kịp thời tham mưu UBND tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ sớm phê duyệt các Đề án, dự án trọng điểm, trọng tâm là Đề án thành lập KKT ven biển Quảng Yên. Nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong KCN, KKT, thông tin tình hình người lao động, đặc biệt là người lao động nước ngoài từ vùng dịch quay trở lại làm việc tại các doanh nghiệp trong KCN đảm bảo yêu cầu về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid- 19. 

                                               VP BQLKKT QN