QUÁN TRIỆT THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH LẦN THỨ IX NHIỆM KỲ 2020-2025

Ngày đăng 18/09/2020
Chia sẻ bải viết :

Thực hiện Kế hoạch số 02-KH/ĐUK ngày 13/8/2020 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và Kế hoạch số 100-KH/ĐU ngày 04/9/2020 của Đảng ủy Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh về tuyên truyền, quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh lần thứ IX nhiệm kỳ 2020-2025. Sáng ngày 18/9/2020 (thứ 6) tại Phòng họp tầng 11, Đảng ủy Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh lần thứ IX nhiệm kỳ 2020-2025.


Tại hội nghị, các cán bộ, đảng viên đã được nghe Đồng chí Vũ Văn Đát, Phó bí thư Đảng ủy Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh báo cáo kết quả Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025.; quán triệt, triển khai các nội dung của Nghị quyết Đại hội: Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp hoàn thành các chỉ tiêu; chương trình hành động thực hiện Nghị quyết. Trong đó, tập trung vào các nội dung trọng tâm: Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị là nhiệm vụ trọng tâm của các cơ quan, đơn vị; lãnh đạo thực hiện đúng quy định, toàn diện các nội dung nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng; lãnh đạo xây dựng cơ quan và các đoàn thể chính trị - xã hội vững mạnh...Tuyên truyền Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về tăng cường phối hợp và triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm an toàn, an ninh mạng.

 
Qua hội nghị giúp đảng viên, công chức, viên chức, lao động (CC,VC-LĐ) nắm vững  và hiểu rõ những nội dung, mục tiêu và các giải pháp chủ yếu triển khai Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025.
 
Trên cơ sở đó xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết một cách cụ thể sát với tình hình  điều kiện của cơ quan để lãnh đạo tổ chức thắng lợi thực hiện Nghị quyết Đại hội đề ra. Việc triển khai quán triệt học tập Nghị quyết Đại hội gắn với phát động phong trào thi đua yêu nước sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, CCVC-LĐ nhằm thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh lần thứ IX nhiệm kỳ 2020-2025 và các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của Tỉnh./.

 

VP