THỰC HIỆN CHỈ ĐẠO CỦA UBND TỈNH VỀ TRIỂN KHAI HƯỚNG DẪN CỦA BỘ Y TẾ VỀ CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

Ngày đăng 24/09/2020
Chia sẻ bải viết :

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại các Văn bản số 6495/UBND-DL1 ngày 22/9/2020 về việc triển khai giám sát người nhập cảnh vào Việt Nam; số 6496/UBND-DL1 ngày 22/9/2020 về việc triển khai đón người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam làm việc ngắn ngày; số 6506/UBND-DL1 ngày 23/9/2020 về việc phổ biến sổ tay “hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 tại cộng đồng trong trạng thái bình thường mới”; số 6522/UBND-DL1 ngày 23/9/2020 về việc xét nghiệm Covid-19 cho người có nhu cầu xuất cảnh. Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh đề nghị các doanh nghiệp, nhà đầu tư và nhà thầu thi công xây dựng trong các khu công nghiệp, khu kinh tế của tỉnh nghiêm túc thực hiện một số nội dung sau:

1. Chủ động nghiên cứu các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại các văn bản (nêu trên) và hướng dẫn của Bộ Y tế tại các văn bản: số 4674/BYT-MT ngày 31/8/2020 về việc hướng dẫn y tế phòng, chống dịch COVID-19 đối với người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam làm việc ngắn ngày (dưới 14 ngày); số 4974/BYT-DP ngày 17/9/2020 về việc xét nghiệm COVID-19 cho người có nhu cầu xuất cảnh; số 4995/BYT-DP ngày 20/9/2020 về việc hướng dẫn tạm thời giám sát người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam để triển khai thực hiện.

2. Thông báo, phổ biến Sổ tay “hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại cộng đồng trong trạng thái bình thường mới” đến toàn thể người lao động.

Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh đề nghị các đơn vị, doanh nghiệp nghiêm túc triển khai, thực hiện./.

 

Các Văn bản hướng dẫn

 

QLDN