TIẾP TỤC TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN HỖ TRỢ CHO NGƯỜI DÂN GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19

Ngày đăng 10/11/2020
Chia sẻ bải viết :

Thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020, Nghị quyết số 154/NQ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ “Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19”; Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020, Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg ngày 19/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ “Sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19”; Ý kiến đạo của UBND tỉnh tại các Văn bản: số 7322/UBND-VX2 ngày 27/10/2020 về việc tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, số 7505/UBND-TM4 ngày 05/11/2020 về việc thực hiện chính sách cho vay trả lương ngừng việc do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19;  hướng dẫn của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Văn bản số 3854/LĐTBXH-LĐVL ngày 03/11/2020 về việc tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp tại các khu công nghiệp (KCN), khu kinh tế (KKT) trên địa bàn tỉnh; Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh đề nghị các doanh nghiệp thực hiện nội dung sau:

1. Người sử dụng lao động, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với tổ chức đại diện tập thể người lao động (Công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp) tuyên truyền, phổ biến, niêm yết công khai chính sách của nhà nước đến người lao động làm việc tại doanh nghiệp.

2. Đối với doanh nghiệp đủ điều kiện vay vốn để trả lương ngừng việc cho người lao động theo Nghị quyết số 154/NQ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ; Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg ngày 19/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ, trực tiếp lập hồ sơ vay, tự kê khai, chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực về số lao động ngừng việc, số liệu xác định doanh thu đáp ứng điều kiện vay vốn gửi Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Quảng Ninh để hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định.

Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh thông báo và đề nghị các doanh nghiệp trong KCN, KKT nghiêm túc triển khai, thực hiện./.

 

Tài liệu gửi kèm

QLDN