CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh được quy định tại Quyết định số 03/2019/QĐ-UBND ngày 18/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh và Quyết định số 1519/2017/QĐ-UBND ngày 10/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy của Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh.

Công tác phối hợp giữa Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh với các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố về quản lý nhà nước tại các khu công nghiệp, khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh thực hiện theo Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 1256/2017/QĐ-UBND ngày 25/4/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh.