TRANG CHỦ CHUYỂN ĐỔI SỐ BAN QL KKT LỊCH CÔNG TÁC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN HỆ THỐNG CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ ISO ĐIỆN TỬ

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC CỦA TRƯỞNG BAN, CÁC PHÓ TRƯỞNG BAN

Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh (Ban QLKKT Quảng Ninh) được thành lập theo Quyết định số 1586/QĐ- TTg ngày 09/10/2009 của Thủ tướng Chính phủ; thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Chính phủ về KCN, KCX, KKT; Quyết định số 23/2020/QĐ- UBND ngày 17/7/2020 của UBND tỉnh Quảng Ninh. Theo đó, Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh là cơ quan trực thuộc UBND tỉnh, thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp đối với các khu công nghiệp (KCN), khu kinh tế (KKT) và KKT cửa khẩu trên địa bàn tỉnh (trừ Khu kinh tế Vân Đồn);

 

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy định phân công công việc của Trưởng ban,

các Phó Trưởng ban, Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh

TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ QUẢNG NINH

Căn cứ Quyết định số 1586/QĐ-TTg ngày 09 tháng 10 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh, tỉnh Quảng Ninh;

Căn cứ Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND ngày 03 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành Quy định quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và người quản lý doanh nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh;

Căn cứ Quyết định số 23/2020/QĐ-UBND ngày 17 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh;

Căn cứ Quyết định số 1966/QĐ-UBND ngày 08 tháng 7 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc ông Vũ Văn Đát, Phó Trưởng ban, Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh nghỉ hưu để hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội;

Căn c kết quả cuộc họp ngày 03 tháng 10 năm 2022 của Tập thể Lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh;

Theo đề nghị của Văn phòng Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh tại Phiếu trình số 84/PTr-VP ngày 03 tháng 10 năm 2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định phân công công việc của Trưởng ban, các Phó Trưởng ban, Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 63/QĐ-BQLKKT ngày 02 tháng 8 năm 2021 của Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh về việc phân công công việc của Trưởng ban và các Phó Trưởng ban, Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh.

 

 

Điều 3. Các đồng chí Lãnh đạo Ban, Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Ban căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (thực hiện);

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư (báo cáo);

- TT Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh (báo cáo);

- Văn phòng và các Ban trực thuộc Tỉnh ủy (báo cáo);

- VP: UBND tỉnh,  Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh (báo cáo);

- Đảng ủy Khối CCQ &DN tỉnh (báo cáo);

- Các Sở, ban, ngành liên quan;

- UBND các địa phương có KCN, KKT;

- Ban Biên tập Website;

- Lưu: VT, VP (01b).

TRƯỞNG BAN

 

 

 

(đã ký)

 

 

Hoàng Trung Kiên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUY ĐỊNH

Về việc phân công công việc của Trưởng ban,

các Phó Trưởng ban, Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 70 /QĐ-BQLKKT ngày 03 /10/2022

của Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh)

 

 

Điều 1. Quy định chung

Tập thể Lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, mọi công việc quan trọng của cơ quan phải được Tập thể Lãnh đạo Ban xem xét, bàn bạc, thảo luận, thống nhất trước khi quyết định, đảm bảo phát huy vai trò lãnh đạo của tập thể, đề cao chế độ Thủ trưởng và trách nhiệm cá nhân trong giải quyết công việc; Trưởng ban lãnh đạo, làm việc theo chế độ Thủ trưởng, quyết định và chịu trách nhiệm trong phạm vi thẩm quyền của Lãnh đạo Ban.

Điều 2. Quyền hạn, trách nhiệm của Lãnh đạo Ban và nguyên tắc quan hệ công tác giữa Trưởng ban và các Phó Trưởng ban

1. Trưởng ban

- Là người lãnh đạo đứng đầu cơ quan; lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và quản lý toàn diện mọi hoạt động, công tác của Ban và của toàn thể công chức, viên chức, người lao động (sau đây viết tắt là CC,VC- NLĐ) thuộc Ban.

- Quyết định những công việc thuộc thẩm quyền đã được pháp luật quy định và chịu trách nhiệm cá nhân về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình, đồng thời cùng tập thể Lãnh đạo Ban chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân (sau đây viết tắt là HĐND), Ủy ban nhân dân (sau đây viết tắt là UBND) tỉnh Quảng Ninh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và chịu trách nhiệm trước pháp luật về toàn bộ hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của Ban.

- Trực tiếp chỉ đạo, điều hành những nhiệm vụ quan trọng, có tính chiến lược trên tất cả các lĩnh vực công tác thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban. Trong từng nội dung công việc cụ thể, Trưởng ban có thể ủy quyền hoặc giao nhiệm vụ trực tiếp cho Phó Trưởng ban phụ trách lĩnh vực chuyên môn chỉ đạo, giải quyết.

- Chỉ đạo, phân công các Phó Trưởng Ban phụ trách, xử lý các công việc thuộc lĩnh vực, nhiệm vụ được giao cụ thể. Khi cần thiết, Trưởng ban sẽ điều chỉnh phân công nhiệm vụ của Trưởng ban và các Phó Trưởng ban cho phù hợp.

- Trưởng ban ủy quyền cho một Phó Trưởng ban khi Trưởng ban đi công tác vắng để chỉ đạo, điều hành, giải quyết các công việc hàng ngày của Ban.

- Trưởng ban sẽ trực tiếp điều hành hoặc phân công cho Phó Trưởng ban khác để giải quyết công việc khi Phó Trưởng ban phụ trách lĩnh vực được phân công đi vắng.

2. Phó Trưởng ban

Các Phó Trưởng ban là người giúp việc cho Trưởng ban thực hiện các nhiệm vụ theo ủy quyền, phân công của Trưởng ban. Mỗi Phó Trưởng ban được phân công phụ trách một số lĩnh vực chuyên môn và công việc cụ thể thuộc chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của Ban theo sự phân công, ủy quyền của Trưởng ban, chịu trách nhiệm trước Trưởng ban, trước pháp luật về những nhiệm vụ được phân công và có nhiệm vụ, quyền hạn như sau:

- Trong phạm vi quyền hạn được phân công các Phó Trưởng ban chủ động chỉ đạo triển khai, kiểm tra, đôn đốc, giải quyết công việc và chịu trách nhiệm trước pháp luật và Trưởng ban về nội dung, chất lượng, tiến độ công việc. Kịp thời báo cáo Trưởng ban chỉ đạo, xử lý những nội dung, công việc phát sinh vượt thẩm quyền hoặc xét thấy cần thiết vì tính quan trọng, cấp bách.

- Phó Trưởng ban chủ động phối hợp với các Phó Trưởng ban khác trong giải quyết công việc liên quan tới lĩnh vực được giao phụ trách; trường hợp những nội dung công việc mới phát sinh chưa có quy định hoặc chưa thống nhất, Phó Trưởng ban chủ trì công việc đó báo cáo Trưởng ban xem xét, quyết định.

- Các Phó Trưởng ban có trách nhiệm tham gia giải quyết công việc thuộc lĩnh vực Phó Trưởng ban khác phụ trách khi được đề nghị hoặc khi được Trưởng ban phân công, có trách nhiệm báo cáo Trưởng ban về kết quả công tác trong lĩnh vực do mình phụ trách trước cuộc họp giao ban. Đối với những vấn đề đột xuất, phức tạp, mới phát sinh, các Phó Trưởng ban cần chủ động báo cáo, xin ý kiến Trưởng ban để kịp thời chỉ đạo, giải quyết đảm bảo tiến độ công việc yêu cầu.

- Chịu trách nhiệm duyệt và ký ban hành các văn bản trong lĩnh vực, công việc được phân công và gửi 01 bản cho Trưởng ban để báo cáo.

- Xin ý kiến Trưởng ban trước khi ký các văn bản có nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền của Trưởng ban (đã được Trưởng ban ủy quyền hoặc giao nhiệm vụ); kiểm duyệt các văn bản quản lý nhà nước đối với lĩnh vực được phân công phụ trách trước khi trình Trưởng ban ký phê duyệt (đối với các văn bản thuộc thẩm quyền của Trưởng ban ký ban hành).

- Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo toàn diện việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của một số phòng, đơn vị theo phân công của Trưởng ban và điều hành, sử dụng nhân lực của các phòng, đơn vị do mình không trực tiếp phụ trách để đáp ứng yêu cầu công việc nhằm hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao và báo cáo Trưởng ban sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

- Thường xuyên báo cáo Trưởng ban kết quả công tác thuộc lĩnh vực, nhiệm vụ được phân công. Sau khi tham dự mỗi cuộc họp do Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các Bộ, ngành Trung ương và địa phương chủ trì tổ chức thuộc lĩnh vực, nhiệm vụ được phân công cần có báo cáo nhanh về Trưởng ban để nắm bắt kịp thời.

Điều 3. Phân công nhiệm vụ cụ thể

1. Những công việc Tập thể Lãnh đạo Ban thảo luận, Trưởng ban quyết định

(1). Dự thảo cơ chế, chính sách; chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển các Khu công nghiệp (sau đây viết tắt là KCN), Khu kinh tế (sau đây viết tắt là KKT).

(2). Các chương trình hành động, Kế hoạch, các giải pháp lớn thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch của cơ quan cấp trên. Chương trình công tác của Ban hàng năm; kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Ban và việc thực hiện Quy chế làm việc.

(3). Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Ban.

(4). Quy hoạch chung xây dựng, quy hoạch phân khu, thu hút đầu tư; các lĩnh vực, chương trình, dự án trọng điểm của Ban.

(5). Kế hoạch phân bổ, cấp phát, quản lý sử dụng vốn đầu tư; kế hoạch đấu thầu các dự án đầu tư vào KKT; kế hoạch ngân sách hàng năm.

(6). Chủ trương về kiện toàn, sắp xếp tổ chức, bộ máy của Ban; công tác quản lý và sử dụng CC,VC- NLĐ. Tham gia ý kiến đề nghị cấp trên xem xét quyết định những vấn đề về tổ chức, cán bộ thuộc thẩm quyền cấp trên quản lý.

(7). Báo cáo tình hình thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với các KCN, KKT 06 tháng, cả năm và theo giai đoạn.

(8). Nội quy, quy định, quy chế làm việc của Ban.

(9). Những vấn đề khác mà Lãnh đạo Ban thấy cần thiết phải đưa ra thảo luận Tập thể.

2. Phân công công việc trong Tập thể lãnh đạo Ban

2.1. Đồng chí Hoàng Trung Kiên- Trưởng ban

(1). Là Thủ trưởng cơ quan; lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và điều hành hoạt động chung của Ban.

(2). Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo và ký ban hành các văn bản liên quan đến các công việc thuộc lĩnh vực: các chủ trương chung trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng trong KCN, KKT; thông tin, đối ngoại; tổ chức bộ máy, biên chế, quản lý và sử dụng CC,VC-NLĐ; thi đua- khen thưởng và kỷ luật; bảo vệ bí mật nhà nước; an ninh, bảo vệ chính trị nội bộ; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; tuyên giáo, dân vận và theo dõi tình hình nhân dân; phòng chống tham nhũng; thanh tra, kiểm tra; tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác phối hợp với các tổ chức đoàn thể trên địa bàn tỉnh; công tác thanh niên. Chỉ đạo chung về các Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp Sở, ban, ngành (DDCI) của Ban và chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI).

(3). Chủ trì các cuộc gặp mặt, đối thoại doanh nghiệp trong KCN, KKT định kỳ hàng quý để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. Chủ trì các cuộc họp giao ban Lãnh đạo Ban, họp cán bộ chủ chốt để thống nhất, quyết định các nội dung liên quan đến thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban.

 (4). Trực tiếp ký:

- Tờ trình đề nghị cấp có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý của Ban; phê duyệt các Đề án do Ban chủ trì tham mưu, đề xuất.

- Kế hoạch phát triển các KCN, KKT.

- Trình hoặc phê duyệt chủ trương, địa điểm; trình các Đồ án Quy hoạch chung, Quy hoạch phân khu do Ban triển khai; chấp thuận chủ trương điều chỉnh Quy hoạch chi tiết các dự án trong KCN.

- Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư và ký Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư các dự án trong KCN, KKT thuộc thẩm quyền của Ban (bao gồm: cấp mới, điều chỉnh); Quyết định chấp thuận nhà đầu tư; Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, chấm dứt hoạt động các dự án trong KCN, KKT; các văn bản trình cơ quan cấp trên xin chủ trương hoặc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án trong KCN, KKT; hợp đồng BOT, BTO, BT, các hình thức hợp đồng khác theo pháp luật về đối tác công tư, các dự án nhóm B, C theo ủy quyền của UBND tỉnh; Danh mục dự án thu hút đầu tư trong KCN, KKT.

- Tờ trình về dự toán ngân sách hàng năm đối với nguồn kinh phí chi thường xuyên và nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn các KCN, KKT, KKT cửa khẩu.

- Ủy quyền cho Chánh Văn phòng xử lý, phân phối văn bản đến của Ban, ký ban hành một số văn bản, giấy tờ và thực hiện một số nhiệm vụ của Ban; ủy quyền cho các Phó Trưởng ban và Trưởng các phòng ký phê duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Ban theo lĩnh vực phân công tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

- Quyết định hoặc đề xuất tỉnh thành lập các Tổ công tác, Hội đồng, Ban Chỉ đạo theo thẩm quyền.

- Các báo cáo định kỳ về kết quả thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với các KCN, KKT.

(5). Là chủ tài khoản của Ban; là người phát ngôn cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định.

(6). Chỉ đạo đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

(7). Là Chủ tịch Hội đồng: Xét nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn, nâng phụ cấp thâm niên vượt khung và phụ cấp thâm niên nghề đối với CC,VC- NLĐ; Hội đồng thi đua- khen thưởng và kỷ luật. Là Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng; Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở; Ban Chỉ đạo bảo vệ bí mật nhà nước; Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, phòng cháy, chữa cháy; Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh; Ban Chỉ đạo Hệ thống quản lý Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015.

(8). Giữ mối liên hệ với Chính phủ, các Bộ, ban, ngành Trung ương; mối quan hệ công tác với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các sở, ban, ngành, địa phương liên quan.

(9). Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Tỉnh ủy, UBND tỉnh phân công.

(10). Trực tiếp phụ trách Văn phòng. Sinh hoạt hành chính tại Văn phòng.

2.2. Đồng chí Châu Thành Hưng- Phó Trưởng ban Thường trực

(1). Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo và ký các văn bản liên quan thuộc lĩnh vực: Xúc tiến, thu hút và quản lý đầu tư; tài nguyên (liên quan đến đất đai); doanh nghiệp; lao động; thương mại- xuất nhập khẩu; những yếu tố liên quan đến người nước ngoài trong KCN; hỗ trợ và giám sát hoạt động đầu tư; công tác phòng, chống dịch bệnh; cải cách hành chính; các hoạt động nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp Sở, ban, ngành (DDCI) của Ban và chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); các hoạt động nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI), Chỉ số cải cách hành chính (Par Index), Chỉ số ứng dựng Công nghệ thông tin (ICT), Chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan quản lý nhà nước (SIPAS); khoa học- công nghệ; chuyển đổi số; Hệ thống quản lý Tiêu chuẩn ISO 9001:2015; quản trị mạng (trừ những nội dung thuộc điểm 2.1, Khoản 2 Điều này và những nhiệm vụ đã phân công cho các Phó Trưởng ban khác). Chỉ đạo xây dựng và phát triển Cổng thông tin điện tử của Ban.

(2). Được ủy quyền thay mặt Trưởng ban chỉ đạo, điều hành, giải quyết các công việc hàng ngày của Ban khi Trưởng ban đi công tác vắng.

(3). Trực tiếp ký hồ sơ, thông báo nghĩa vụ tài chính về đất đai theo quy định tại Nghị định số 35/2017/NĐ-CP  ngày 03/4/2017 của Chính phủ.

(4). Là Trưởng Ban biên tập Trang thông tin Fanpage DDCI Khu kinh tế, Cổng thông tin điện tử của Ban. Tham gia các Hội đồng, Ban Chỉ đạo, Ban Chỉ huy của Ban, của tỉnh theo lĩnh vực được phân công.

(5). Giữ mối liên hệ làm việc với các Bộ, ngành Trung ương và các cơ quan đoàn thể cấp tỉnh, các sở, ban, ngành, địa phương liên quan đến lĩnh vực chuyên môn, công tác được phân công.

(6). Thực hiện các nhiệm vụ cụ thể khác theo phân công của Trưởng ban.

(7). Trực tiếp phụ trách phòng Quản lý Đầu tư; phòng Quản lý Doanh nghiệp; phòng Hỗ trợ và Giám sát hoạt động đầu tư; Văn phòng đại diện các KCN, KKT khu vực miền Tây. Sinh hoạt hành chính tại phòng Quản lý Đầu tư.

2.3. Đồng chí Phạm Thanh Thủy- Phó Trưởng ban

(1). Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo và ký các văn bản liên quan thuộc lĩnh vực: Quy hoạch và xây dựng; tài nguyên (liên quan đến khoáng sản, mặt nước, biển); môi trường; các hoạt động trong khuôn khổ hợp tác kinh tế qua biên giới Móng Cái (Việt Nam)- Đông Hưng (Trung Quốc); thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; quy chế dân chủ; văn thư- lưu trữ; công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ (trừ các nội dung thuộc điểm 2.1, Khoản 2 Điều này và những nhiệm vụ đã phân công cho các Phó Trưởng ban khác). Là Trưởng Ban Quản lý các dự án đầu tư, lập các Quy hoạch trên địa bàn KCN, KKT. Trực tiếp quản lý nguồn kinh phí các dự án vốn ngân sách; nguồn kinh phí chi thường xuyên và việc trang sắm tài sản của Ban.

(2). Chỉ đạo hoạt động của Công đoàn và Ban Nữ công.

(3). Tham gia các Hội đồng, Ban Chỉ đạo, Ban Chỉ huy khác của Ban, của tỉnh theo lĩnh vực được phân công. Là Chủ tịch Hội đồng sáng kiến; Chủ tịch Hội đồng thẩm định giá sửa chữa, mua sắm tài sản và trang thiết bị làm việc; Trưởng Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ.

(4). Ký phê duyệt Quy hoạch chi tiết dự án, thẩm định hồ sơ thiết kế cơ sở, thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở và Giấy phép xây dựng các dự án (sau khi có ý kiến thống nhất của Trưởng Ban); Tham gia ý kiến đối với các quy hoạch do các sở, ngành, địa phương triển khai; ký thỏa thuận Quy hoạch phân khu chức năng do các địa phương trên địa bàn KKT và các chủ đầu tư hạ tầng KCN triển khai.

(5). Giữ mối liên hệ làm việc với các Bộ, ngành Trung ương và các cơ quan, đoàn thể cấp tỉnh, các sở, ban, ngành, địa phương liên quan đến lĩnh vực chuyên môn, công tác được phân công.

(6). Thực hiện các nhiệm vụ cụ thể khác theo phân công của Trưởng ban.

(7). Trực tiếp phụ trách phòng Quản lý Quy hoạch và Xây dựng; phòng Quản lý Tài nguyên và Môi trường; Văn phòng đại diện các KCN, KKT khu vực miền Đông; Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ đầu tư. Sinh hoạt hành chính tại phòng Quản lý Quy hoạch và Xây dựng.

Điều 4. Chế độ họp giao ban

(1). Định kỳ hằng tuần (dự kiến thứ Hai) Tập thể Lãnh đạo Ban hội ý để thống nhất trong chỉ đạo điều hành và họp với Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc nhằm giải quyết các công việc chuyên môn.

(2). Định kỳ hằng tháng, hằng quý họp giao ban Tập thể Lãnh đạo Ban với Trưởng, Phó các phòng, đơn vị trực thuộc để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong tháng, quý và triển khai nhiệm vụ tháng, quý tiếp theo.

(3). Trường hợp cần thiết, Trưởng ban triệu tập hội ý tập thể Lãnh đạo Ban với Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc để giải quyết công việc đột xuất hoặc do cấp trên giao.

Điều 5. Căn cứ công việc được phân công, các Phó Trưởng ban chủ động xây dựng kế hoạch và chương trình công tác, chỉ đạo các phòng, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai, tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao.

Điều 6. Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc tổ chức thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao; Chánh Văn phòng Ban theo dõi, đôn đốc, tham mưu các nội dung để thực hiện quy định này./.        

VP.

 


BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ QUẢNG NINH

- TRỤ SỞ CHÍNH: Tòa nhà liên cơ quan số 2 - Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Hồng Hà - Thành phố Hạ Long - Quảng Ninh
Điện thoại : 0203.3836573 - Fax : 0203.3838022 - Email: bqlkkt@quangninh.gov.vn

- VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN MIỀN ĐÔNG: 29 Đường Chu Văn An - Phường Hòa Lạc - Thành phố Móng Cái - Quảng Ninh
Điện thoại: 0203.3883353

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN MIỀN TÂY: