TRANG CHỦ CHUYỂN ĐỔI SỐ BAN QL KKT LỊCH CÔNG TÁC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN HỆ THỐNG CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ ISO ĐIỆN TỬ

XÂY DỰNG ĐẢNG

Tổng Bí thư: Chấn chỉnh, đấu tranh loại bỏ tư tưởng bàn lùi

Tổng Bí thư yêu cầu đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực gắn với đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện luật pháp, cơ chế, chính sách, đồng thời chấn chỉnh, đấu tranh loại bỏ tư tưởng bàn lùi.

Tổng Bí thư: Tranh thủ thời cơ, thực hiện thắng lợi mục tiêu năm 2023

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổng Bí thư bày tỏ sự tin tưởng Việt Nam sẽ hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra cho năm 2023.

V/v tuyên truyền, phổ biến “Cẩm nang phòng chống tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng”

Ngày 27/7/2022, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ra mắt giới thiệu “Cẩm nang phòng chống tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng”.

HỘI NGHỊ TOÀN QUỐC NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ SÁU BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XIII

ĐỊNH HƯỚNG QUY HOẠCH TỔNG THỂ QUỐC GIA THỜI KỲ 2021-2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050

NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ 6 BCHTW ĐẢNG KHÓA XIII

CHUYÊN ĐỀ Nghị quyết số 27 về “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới

Bộ câu hỏi Hội thi Bí thư Chi bộ giỏi năm 2022 cấp Cụm

Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Tây Bắc (1952 - 2022)

Kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống LLVT tỉnh Quảng Ninh (18/10/1947-18/10/2022)

HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ 5 KHÓA XIII; KẾT LUẬN SỐ 34-KL/TW NGÀY 18/4/2022 VÀ QUY ĐỊNH SỐ 69-QĐ/TW NGÀY 06/7/2022 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ

Ngày 20/8/2022, Đảng ủy Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai các nội dung văn kiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Dự và trực tiếp truyền đạt nghị quyết có các đồng chí: Hoàng Trung Kiên, Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban; Vũ Văn Đát, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng ban; các đồng chí Lãnh đạo Ban, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ và toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động tham gia nghiên cứu, học tập.

Thông báo về việc tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm BCH Trung ương Đảng khóa XIII; Kết luận số 34-KL/TW ngày 18/4/2022; Quy định số 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022

Những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về "Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới"

Tại Hội nghị Trung ương 5 Khóa XIII vừa qua, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành Nghị quyết mới về "tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới" - Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022.

Những điểm mới trong Quy định số 69-QĐ/TW của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm

Ngày 06/7/2022, thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Võ Văn Thưởng Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký ban hành Quy định số 69-QĐ/TW về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, thay thế Quy định số 07-QĐi/TW, về xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm và Quy định số 102-QĐ/TW, về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm của Bộ Chính trị khóa XII.

Đảng ủy Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh chỉ đạo tổ chức thành công đại hội điểm – Đại hội Chi bộ 3, Khóa V, Nhiệm kỳ 2022 - 2025

Thực hiện Hướng dẫn số 03-HD/BTCTU ngày 30/3/2022 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Kế hoạch số 68-KH/ĐUK ngày 04/4/2022 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và Kế hoạch số 56-KH/ĐU ngày 15/4/2022 của Đảng ủy Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh về “Tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022- 2025”; Văn bản số 82-TB/ĐU ngày 15/6/2022 về việc “thông báo ý kiến kết luận của Đảng ủy Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh về thời gian tổ chức Đại hội; Phương án nhân sự chi ủy, bí thư, phó bí thư; công tác chuẩn bị văn kiện Đại hội Chi bộ 3, nhiệm kỳ 2022 – 2025”.

Đảng ủy Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh chỉ đạo tổ chức thành công đại hội điểm – Đại hội Chi bộ 3-, Khóa V, Nhiệm kỳ 2022 - 2025

Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh công bố các quyết định của BTV Tỉnh ủy

Sáng 10/5, Ban thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức Lễ công bố các quyết định của BTV Tỉnh ủy về việc đổi tên và chuyển giao các tổ chức Đảng về Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh.

Toàn văn bài Phát biểu của Tổng Bí thư bế mạc Hội nghị Trung ương 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Chiều 10/5, sau 6 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao, Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị

Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 05/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số toàn diện tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Thực hiện hướng dẫn số 477-CV/ĐUK ngày 18/02/2022 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về việc tuyên truyền Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 05/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số toàn diện tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, đề nghị cấp ủy các chi bộ tuyên truyền, phổ biến rộng rãi tới toàn thể cán bộ, đảng viên, CCVC và người lao động thuộc Ban.

Kết quả thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021 gắn với đánh giá kết quả 05 năm thực hiện Quy định số 55- QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị

Thực hiện Công văn số 964-CV/BTGTU ngày 05/11/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về báo cáo kết quả thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021; công văn số 402-CV/ĐUK ngày 11/11/2021 của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh về Báo cáo kết quả thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021 gắn với đánh giá kết quả 05 năm thực hiện Quy định số 55- QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị “về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên”. Đảng ủy Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh đã triển khai thực hiện năm 2021 như sau

BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ QUẢNG NINH TỔ CHỨCHỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN, QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC HƯỚNG DẪN, KẾT LUẬN CỦA TRUNG ƯƠNG; KẾ HOẠCH CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY

Ngày 27/10/2021 Đảng ủy Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện các Kết luận, Hướng dẫn của Trung ương, Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động

Đảng ủy Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh tổ chức Sinh hoạt chuyên đề và phổ biến, quán triệt và triển khai các Quy định, Quyết định của Trung ương và Nghị quyết, Chỉ thị của Tỉnh ủy

Hôm nay, ngày 18/9/2021 Đảng ủy Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh tổ chức Hội nghị sinh hoạt chuyên đề; học tập, quán triệt và triển khai các Quy định, Quyết định của Trung ương và Nghị quyết, Chỉ thị của Tỉnh ủy.

Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết số 06-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh và Kết luận số 08-KL/TW của Bộ Chính trị

Triển khai Kế hoạch số 76-KH/TU ngày 15/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Học tập quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TU của Ban chấp hành đảng bộ tỉnh”; Kế hoạch số 39-KH/ĐUK ngày 23/7/2021 của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh “Quán triệt, triển khai kết luận số 08-KL/TW ngày 15/6/2021 của Bộ Chính trị về tuổi bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử”.

BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH TRAO QUYẾT ĐỊNH CHỈ ĐỊNH BÍ THƯ ĐẢNG ỦY BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ QUẢNG NINH KHÓA III, NHIỆM KỲ 2020- 2025

Đảng ủy Ban Quản lý khu kinh tế Quảng Ninh tổ chức Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2021

Nhằm tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên (CBĐV), đoàn viên, hội viên, công chức, viên chức và người lao động (CC,VC-LĐ) trong Đảng bộ cơ quan về Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020- 2025. Ngày 02/7/2021, Đảng ủy Ban Quản lý Khu kinh tế tổ chức Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2021.

V/v triển khai công tác giáo dục Quốc phòng và An ninh năm 2021

12
BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ QUẢNG NINH

- TRỤ SỞ CHÍNH: Tòa nhà liên cơ quan số 2 - Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Hồng Hà - Thành phố Hạ Long - Quảng Ninh
Điện thoại : 0203.3836573 - Fax : 0203.3838022 - Email: bqlkkt@quangninh.gov.vn

- VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN MIỀN ĐÔNG: 29 Đường Chu Văn An - Phường Hòa Lạc - Thành phố Móng Cái - Quảng Ninh
Điện thoại: 0203.3883353

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN MIỀN TÂY: