TRANG CHỦ CHUYỂN ĐỔI SỐ BAN QL KKT LỊCH CÔNG TÁC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN HỆ THỐNG CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ ISO ĐIỆN TỬ

CƠ CẤU TỔ CHỨC

Lãnh đạo ban

 • PHẠM XUÂN ĐÀI

  Trưởng ban

  - Trình độ chuyên môn     : Thạc sỹ kỹ thuật

  - Trình độ lý luận chính trị : Cao cấp

  - Điện thoại di động         : 0904.063.268

  - Email : phamxuandai@quangninh.gov.vn

  Đồng chí Phạm Xuân Đài- Trưởng ban

  (1). Là Thủ trưởng cơ quan; lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và điều hành hoạt động chung của Ban.

  (2). Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo và ký ban hành các văn bản liên quan đến các công việc thuộc lĩnh vực: các chủ trương chung trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng trong KCN, KKT; thông tin, đối ngoại; tổ chức bộ máy, biên chế, quản lý và sử dụng CC,VC-NLĐ; thi đua- khen thưởng và kỷ luật; bảo vệ bí mật nhà nước; an ninh, bảo vệ chính trị nội bộ; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; tuyên giáo, dân vận và theo dõi tình hình nhân dân; phòng chống tham nhũng; thanh tra, kiểm tra; tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác phối hợp với các tổ chức đoàn thể trên địa bàn tỉnh; công tác thanh niên. Chỉ đạo chung về các Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp Sở, ban, ngành (DDCI) của Ban và chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI).

  (3). Chủ trì các cuộc gặp mặt, đối thoại doanh nghiệp trong KCN, KKT định kỳ hàng quý để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. Chủ trì các cuộc họp giao ban Lãnh đạo Ban, họp cán bộ chủ chốt để thống nhất, quyết định các nội dung liên quan đến thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban.

   (4). Trực tiếp ký:

  - Tờ trình đề nghị cấp có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý của Ban; phê duyệt các Đề án do Ban chủ trì tham mưu, đề xuất.

  - Kế hoạch phát triển các KCN, KKT.

  - Trình hoặc phê duyệt chủ trương, địa điểm; trình các Đồ án Quy hoạch chung, Quy hoạch phân khu do Ban triển khai; chấp thuận chủ trương điều chỉnh Quy hoạch chi tiết các dự án trong KCN.

  - Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư và ký Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư các dự án trong KCN, KKT thuộc thẩm quyền của Ban (bao gồm: cấp mới, điều chỉnh); Quyết định chấp thuận nhà đầu tư; Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, chấm dứt hoạt động các dự án trong KCN, KKT; các văn bản trình cơ quan cấp trên xin chủ trương hoặc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án trong KCN, KKT; hợp đồng BOT, BTO, BT, các hình thức hợp đồng khác theo pháp luật về đối tác công tư, các dự án nhóm B, C theo ủy quyền của UBND tỉnh; Danh mục dự án thu hút đầu tư trong KCN, KKT.

  - Tờ trình về dự toán ngân sách hàng năm đối với nguồn kinh phí chi thường xuyên và nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn các KCN, KKT, KKT cửa khẩu.

  - Ủy quyền cho Chánh Văn phòng xử lý, phân phối văn bản đến của Ban, ký ban hành một số văn bản, giấy tờ và thực hiện một số nhiệm vụ của Ban; ủy quyền cho các Phó Trưởng ban và Trưởng các phòng ký phê duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Ban theo lĩnh vực phân công tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

  - Quyết định hoặc đề xuất tỉnh thành lập các Tổ công tác, Hội đồng, Ban Chỉ đạo theo thẩm quyền.

  - Các báo cáo định kỳ về kết quả thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với các KCN, KKT.

  (5). Là chủ tài khoản của Ban; là người phát ngôn cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định.

  (6). Chỉ đạo đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

  (7). Là Chủ tịch Hội đồng: Xét nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn, nâng phụ cấp thâm niên vượt khung và phụ cấp thâm niên nghề đối với CC,VC- NLĐ; Hội đồng thi đua- khen thưởng và kỷ luật. Là Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng; Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở; Ban Chỉ đạo bảo vệ bí mật nhà nước; Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, phòng cháy, chữa cháy; Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh; Ban Chỉ đạo Hệ thống quản lý Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015.

  (8). Giữ mối liên hệ với Chính phủ, các Bộ, ban, ngành Trung ương; mối quan hệ công tác với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các sở, ban, ngành, địa phương liên quan.

  (9). Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Tỉnh ủy, UBND tỉnh phân công.

  (10). Trực tiếp phụ trách Văn phòng. Sinh hoạt hành chính tại Văn phòng.

   

  Xem thêm
 • CHÂU THÀNH HƯNG

  Phó Trưởng Ban

  Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý kinh tế.

  Trình độ LLCT: Cao cấp

  Số điện thoại: 0203.3655689

  Email: chauthanhhung@quangninh.gov.vn 

  Xem thêm
 • LÊ HỮU PHÚC

  Phó Trưởng Ban

  - Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản trị kinh doanh; Kỹ sư Xây dựng chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp
  - Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
  - Điện thoại văn phòng: 0203.3838.573
  - Email: Thạc sỹ quản trị kinh doanh; Kỹ sư Xây dựng chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp

  Xem thêm

Văn phòng

 • Nhiệm vụ chung

  1. Chức năng

  Chủ trì tham mưu Lãnh đạo Ban trong việc quản lý điều hành các hoạt động của Ban đảm bảo đồng bộ, liên tục và hiệu quả. Tham mưu và tổ chức thực hiện các mặt công tác: tổ chức bộ máy, cán bộ; thi đua - khen thưởng, kỷ luật; tổng hợp; hành chính, quản trị; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; thông tin, đối ngoại trong phạm vi quản lý của Ban. Tham mưu xây dựng dự toán ngân sách, quản lý, phân bổ và thanh, quyết toán vốn đầu tư các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước do Ban làm chủ đầu tư và kinh phí hoạt động thường xuyên được phân bổ.

  2. Nhiệm vụ

  2.1. Về tổ chức bộ máy, biên chế

  - Chủ trì tham mưu xây dựng dự thảo văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban; phân công công việc của các đồng chí Lãnh đạo Ban; quy định chức năng, nhiệm vụ của các phòng, đơn vị thuộc Ban; các nội quy, quy chế, quy định của cơ quan.

  - Tham mưu tổng hợp, xây dựng, điều chỉnh đề án thành lập, tổ chức lại, giải thể các phòng, đơn vị thuộc Ban; đề án vị trí việc làm; đề án tinh giản biên chế; cơ cấu chức danh công chức, viên chức, trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt.

  - Tham mưu xây dựng và triển khai thực hiện Quy định tiêu chuẩn đối với chức danh Trưởng, Phó các phòng, đơn vị thuộc Ban; Quy chế thí điểm thi tuyển đối với chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng thuộc Ban.

  - Tham mưu xây dựng kế hoạch biên chế và kế hoạch tinh giản biên chế hàng năm của Ban; quản lý, sử dụng biên chế của Ban đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

  2.2. Về quản lý, sử dụng CC,VC-NLĐ

  - Tham mưu thực hiện về công tác: tuyển dụng, tiếp nhận, bố trí, đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, biệt phái, miễn nhiệm, nâng bậc lương, nâng ngạch, chuyển ngạch, thay đổi chức danh nghề nghiệp, tinh giản biên chế, đánh giá, phân loại và thực hiện các chính sách khác đối với CC,VC-NLĐ thuộc Ban theo phân cấp.

  - Tham mưu thực hiện về công tác thi đua - khen thưởng, kỷ luật đối với các tập thể, cá nhân thuộc Ban; công tác phổ biến và giáo dục pháp luật đối với CC,VC-NLĐ trực thuộc Ban.

  - Tham mưu báo cáo cơ quan có thẩm quyền cho phép CC,VC-NLĐ trực thuộc Ban đi nước ngoài.

  - Kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ và văn hóa công sở theo quy định. Tiếp nhận, tham mưu giải quyết hoặc phối hợp giải quyết các khiếu nại, tố cáo đối với hành vi hành chính của đảng viên, CC,VC-NLĐ trực thuộc Ban.

  - Tham mưu thực hiện chế độ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội cho CC,VC-NLĐ thuộc Ban. Thực hiện việc quản lý hồ sơ CC,VC-NLĐ, hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ theo quy định hiện hành.

  2.3. Về công tác xây dựng kế hoạch, tổng hợp, báo cáo

  - Tổng hợp, xây dựng, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện chương trình công tác năm, kế hoạch công tác tháng của Ban và các phòng, đơn vị thuộc Ban; chuẩn bị nội dung phục vụ các cuộc họp giao ban của Lãnh đạo Ban với Lãnh đạo các phòng, đơn vị và tham mưu ban hành thông báo kết luận các cuộc họp.

  - Chủ trì tham mưu xây dựng báo cáo tình hình thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với các KCN, KKT trên địa bàn tỉnh định kỳ hàng tháng, quý, năm, các báo cáo đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ chung của Ban.

  - Theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả giải quyết các nội dung công việc có yêu cầu tiến độ của các phòng, đơn vị thuộc Ban, báo cáo Lãnh đạo Ban.

  - Đầu mối tham mưu rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do Ban chủ trì tham mưu HĐND, UBND tỉnh ban hành theo quy định.

  2.4. Công tác quản trị - hành chính

  - Tham mưu triển khai, thực hiện công tác văn thư, lưu trữ; công tác bảo vệ bí mật Nhà nước của Ban theo quy định.

  - Chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị tham mưu công tác cải cách hành chính; triển khai thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO; quản trị và biên tập Cổng thông tin điện tử của Ban.

  - Chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị tham mưu triển khai các giải pháp nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI), Chỉ số cải cách hành chính (Par Index), Chỉ số ứng dựng Công nghệ thông tin (ICT), Chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan quản lý nhà nước (SIPAS).

  - Tham mưu thực hiện việc quản lý, mua sắm, sửa chữa trang thiết bị, tài sản tại trụ sở chính và Văn phòng đại diện của cơ quan phục vụ hoạt động của Ban và điều kiện làm việc của CC,VC-NLĐ; công tác phòng cháy, chữa cháy, thông tin liên lạc, an toàn trật tự, vệ sinh môi trường tại trụ sở chính của cơ quan.

  - Đón tiếp và hướng dẫn các tổ chức, cá nhân đến liên hệ, làm việc tại trụ sở chính của Ban; là đầu mối liên hệ giữa Ban với các cơ quan, đơn vị liên quan (ngoài các nhiệm vụ của các Văn phòng đại diện).

  - Quản lý, giám sát, điều hành hoạt động của đội xe ôtô công vụ.

  2.5. Công tác tài chính - kế toán

  - Tham mưu xây dựng kế hoạch tài chính về kinh phí chi thường xuyên hàng năm, dự toán kinh phí các nhiệm vụ chính trị của tỉnh giao phát sinh trong năm; quản lý, sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên theo đúng chuẩn mực và chế độ kế toán.

  - Thực hiện quyết toán phí, lệ phí giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Ban.

  - Xác nhận, theo dõi số tiền ký quỹ và hoàn trả kỹ quỹ đảm bảo thực hiện các dự án đầu tư tại ngân hàng.

  - Tổng hợp, theo dõi, đề xuất việc thanh, quyết toán nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản, nguồn vốn quy hoạch từ ngân sách nhà nước do Ban làm chủ đầu tư.

  2.6. Tham mưu công tác quản lý nhà nước về thanh niên.

  2.7. Chủ trì tham mưu triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật đối với nội bộ cơ quan; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; công tác dân vận và nắm tình hình nhân dân; thực hiện quy chế dân chủ cơ sở theo quy định của pháp luật.

  2.8. Là Thường trực: Hội đồng xét nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn, nâng phụ cấp thâm niên vượt khung và phụ cấp thâm niên nghề đối với CC,VC-NLĐ trực thuộc Ban; Hội đồng thi đua - khen thưởng; Hội đồng kỷ luật; Hội đồng sáng kiến; Hội đồng thẩm định giá sửa chữa, mua sắm tài sản và trang thiết bị làm việc; Ban Chỉ đạo Hệ thống quản lý chất lượng Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015; Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ; Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng; Ban Chỉ đạo bảo vệ bí mật nhà nước; Tổ quản trị và biên tập cổng thông tin điện tử của Ban; Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, phòng cháy, chữa cháy của Ban và các Hội đồng, Ban Chỉ đạo khác theo quy định.

  2.9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban giao hoặc ủy quyền.

  Xem thêm
 • NGUYỄN QUANG MINH

  Chánh Văn Phòng

  Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế, Đại học Luật, Kinh tế, Cử nhân tổ chức
  Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

  Điện thoại văn phòng: 0203.3836643
  - Email
  nguyenquangminh.hl@quangninh.gov.vn

  Xem thêm
 • NGUYỄN VĂN TUẤN

  Phó Chánh Văn phòng

  Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế
  Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
  Điện thoại văn phòng: 0203.3832114
  Email: nguyenvantuan.bqlkkt@quangninh.gov.vn

    

   

  Xem thêm
 • NGUYỄN THỊ THÁI HÀ

  Phó Chánh Văn phòng

  Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế
  Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp
  Điện thoại văn phòng: 0203.3832114
  Email: nguyenthithaiha@quangninh.gov.vn

   

   

  (1). Chịu trách nhiệm xây dựng dự toán, kiểm soát nguồn kinh phí chi thường xuyên của Ban theo đúng chế độ quy định. Đối chiếu thực hiện thanh quyết toán chi phí nhiên liệu, điện, nước, các chi phí hành chính khác.

  (2). Xây dựng dự toán và báo cáo quyết toán, in sổ kế toán nguồn kinh phí chi thường xuyên hàng năm của Ban.

  (3). Làm đầu mối giao dịch với Kho bạc, ngân hàng về nguồn kinh phí chi thường xuyên.

  (4). Kế toán thu - chi kinh phí Công đoàn.

  (5) Chỉ đạo việc triển khai quy trình nâng bậc lương thường xuyên đối với CC,VC-NLĐ, công tác bảo vệ bí mật Nhà nước

  (6). Phụ trách bộ phận Văn thư - Lưu trữ, quản lý và triển khai phần mềm “Quản lý văn bản và hồ sơ công việc”.

  Xem thêm
 • LÊ PHƯƠNG HÀ

  Chuyên viên

  Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế
  Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp
  Điện thoại văn phòng: 0203.3832114
  Email: 
  lephuongha@quangninh.gov.vn

   

   

  (1). Tổng hợp, cập nhật, kiểm tra, theo dõi và quản lý các hồ sơ dự án thuộc nguồn vốn đầu tư XDCB. 

  (2). Trực tiếp theo dõi, quản lý nguồn kinh phí quản lý dự án của Ban quản lý dự án kiêm nhiệm.

  (3). Trực tiếp giao dịch với Kho bạc, ngân hàng đối với nguồn vốn đầu tư XDCB  thuộc ngân sách nhà nước do Ban làm chủ đầu tư.

  (4). Tổng hợp, lập báo cáo tài chính, quyết toán và in sổ kế toán hàng năm thuộc nguồn vốn đầu tư XDCB.

  (5). Phối hợp với đồng chí Trần Thùy Dương tham mưu, đề xuất thực hiện các nội dung về công tác tổ chức bộ máy, biên chế.

  Xem thêm
 • BÙI LỆ CHI

  Chuyên viên

  Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
  Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
  Điện thoại văn phòng: 0203.3832114
  Email: builechiquangninh.gov.vn

   

   

  (1). Theo dõi, quản lý, báo cáo thuế đối với các khoản thu phí của Ban, thuế thu nhập cá nhân.

  (2). Phối hợp với đồng chí Trần Minh Thắng trong việc đảm bảo tình trạng hoạt động của cơ sở vật chất tại trụ sở chính của Ban. Tổng hợp đề xuất mua sắm, sửa chữa tài sản, trang thiết bị của các Văn phòng đại diện, xây dựng kế hoạch, đề xuất mua sắm, sửa chữa, cấp phát, bảo trì, bảo dưỡng trang thiết bị, cải tạo cơ sở vật chất của cơ quan; tổng hợp theo dõi và quản lý tài sản cố định và công cụ, dụng cụ của Ban. Lập bảng tính hao mòn tài sản cố định hàng năm. Lập kế hoạch kiểm kê đánh giá, thanh lý tài sản hết giá trị sử dụng hàng năm theo quy định hiện hành.

  (3). Theo dõi, thanh toán, lập báo cáo thực hiện các chế độ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế theo quy định.

  (4) Quản lý ấn chỉ thuế.

  (5). Thủ quỹ cơ quan. Chủ trì theo dõi và cấp phát giấy đi đường, cấp phát xăng dầu cho các đầu xe ôtô theo định mức. Phối hợp với đồng chí Trần Minh Thắng, mở sổ theo dõi tình hình sửa chữa, bảo dưỡng của các đầu xe.

  (6) Triển khai quy trình nâng bậc lương thường xuyên đối với CC,VC-NLĐ.

  (7) Chủ trì tham mưu thực hiện “Kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng văn hóa, văn minh công sở”.

  (8) Theo dõi nghỉ phép, nghỉ việc riêng của CC,VC-NLĐ.

  Xem thêm
 • TẠ THỊ NGÂN

  Chuyên viên

  Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
  Trình độ lý luận chính trị: sơ cấp
  Điện thoại văn phòng: 0203.3832115
  Email: tathingan@quangninh.gov.vn 

   

   

  (1). Tham mưu, đề xuất:

  - Công tác phòng, chống tham nhũng của Văn phòng và của Ban. Hướng dẫn việc kê khai tài sản, thu nhập của CC,VC-NLĐ trong cơ quan; xây dựng kế hoạch, thực hiện công bố công khai, lưu trữ, bảo quản các bản kê khai tài sản, thu nhập theo quy định.

  - Công tác bảo vệ bí mật nhà nước.

  - Công tác dân vận và việc nắm bắt tình hình nhân dân.

  - Là đầu mối phối hợp với các phòng, đơn vị định kỳ rà soát, tổng hợp, đôn đốc kết quả thực hiện các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh đã giao cho Ban.

  - Công tác thi đua, khen thưởng cụm khối (Cụm Tài chính - Kinh tế - Kỹ thuật của tỉnh và Cụm thi đua các tỉnh đồng bằng Sông Hồng).

  - Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

  - Giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến hành vi hành chính của CC,VC-NLĐ trực thuộc Ban.

  - Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do Ban chủ trì tham mưu HĐND, UBND tỉnh ban hành theo quy định.

  - Chủ trì tham mưu triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); thực hiện học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

  - Tham mưu: công tác hoạt động thông tin đối ngoại; theo dõi, hướng dẫn, thực hiện quy trình báo cáo cơ quan có thẩm quyền cho phép CC,VC-NLĐ trực thuộc Ban đi nước ngoài. Theo dõi, giao - nhận, bảo quản hộ chiếu công vụ của CC,VC-NLĐ trực thuộc Ban theo quy định.

  - Việc triển khai, tổ chức các cuộc thi, cuộc tìm hiểu theo phong trào phát động của cơ quan cấp trên.

  (2). Theo dõi cập nhật các thông tin đột xuất, có tính chất mới liên quan đến Ban trên internet, các báo trung ương và địa phương để kịp thời tham mưu cho Lãnh đạo Văn phòng, Lãnh đạo Ban.

  Xem thêm
 • Trần Quốc Hưng

  Chuyên viên

  - Chức vụ:  Chuyên viên

  - Trình độ văn hóa: 12/12

  - Trình độ chuyên môn:  Thạc sỹ quản trị kinh doanh quốc tế

  - Số điện thoại: 0946884884

  - Email: tranquochung.mc@quangninh.gov.vn

  Xem thêm
 • Lương Thị Huyền

  Nhân viên

   

   Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Kế toán
  - Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp
  - Điện thoại văn phòng: 0203.3836.573
  - Email: luongthihuyen@quangninh.gov.vn

   

   

  (1). Chịu trách nhiệm quản lý con dấu và phát hành văn bản giấy công văn đi của Ban của cơ quan theo quy định của pháp luật, gồm: dấu Cơ quan, dấu Công đoàn, dấu tên, dấu các chức danh.

  (2). Thực hiện công tác lưu trữ, khai thác, phân loại, chỉnh lý tài liệu; tổ chức lưu trữ theo phòng; hướng dẫn lập hồ sơ công việc và hồ sơ lưu trữ cho các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc, quản lý, bảo quản tài liệu lưu trữ theo đúng quy định.

  (3). Phối hợp thực hiện công tác văn thư:

  - Trực giao dịch, hướng dẫn khách đăng ký làm việc với Lãnh đạo Ban và các phòng, đơn vị trực thuộc Ban. Phối hợp Văn thư phát hành, chuyển văn bản đi của Ban; tiếp nhận và phát hành fax, bưu phẩm, bưu kiện.

  - Theo dõi số lượng tem, thư văn bản gửi đi để thực hiện thủ tục thanh quyết toán hàng tháng.

  (4). Thực hiện công tác tạp vụ cơ quan: Giữ chìa khóa phòng, chuẩn bị phòng làm việc của các đồng chí Hoàng Trung Kiên, Phạm Thanh Thủy. Phối hợp với nhân viên lao động thuê khoán kiểm tra công tác an ninh, hệ thống điện, điều hòa khi hết giờ làm việc.

  (5) Thực hiện công tác Lễ tân - Hậu cần, khánh tiết các cuộc họp, hội nghị khi yêu cầu.

  (6). Đề xuất, tổng hợp, sửa chữa máy tính, máy in hàng tháng của cơ quan; tổng hợp văn phòng phẩm của cơ quan (trước 25 hàng tháng).

  (7). Quản lý và sử dụng tài sản tại bộ phận văn thư. Cập nhật lịch công tác của Lãnh đạo Ban trên phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc.

  (8). Phối hợp tham mưu công tác hành chính quản trị; văn thư - lưu trữ; bảo vệ bí mật nhà nước; trực tiếp quản lý và theo dõi máy tính soạn thảo văn bản mật.

   

  Xem thêm
 • Đinh Xuân Vệ

  Lái xe

    - Trình độ chuyên môn: Công nhân kỹ thuật
  - Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp
  - Điện thoại văn phòng: 
  - Phụ trách xe 14A 00599

   

  Xem thêm
 • Nguyễn Khắc Đoan

  Lái xe
  • - Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán
   - Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp
   - Điện thoại văn phòng: 0203.3638573
   - Email: 

   

  1. Lái xe 14A-002.88. 

   

  Xem thêm

Phòng Quản lý Đầu tư

 • Nhiệm vụ chung

  1. Chức năng

  Chủ trì tham mưu cho Lãnh đạo Ban trong việc: xây dựng chiến lược, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư, phát triển KCN, KKT; thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đầu tư và công tác xúc tiến đầu tư vào KCN, KKT trên địa bàn tỉnh theo quy định, theo phân cấp, hướng dẫn của các cấp có thẩm quyền.

  2. Nhiệm vụ

  2.1. Chủ trì tham mưu: xây dựng kế hoạch hàng năm và 5 năm về phát triển KCN, KKT; xây dựng danh mục các dự án đầu tư và kế hoạch vốn đầu tư phát triển hàng năm và 5 năm; lập dự toán vốn đầu tư phát triển liên quan đến việc phát triển, đầu tư KCN, KKT và nguồn kinh phí khác (nếu có).

  2.2. Chủ trì tham mưu xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư phát triển KCN, KKT. Tham mưu thuê tư vấn nước ngoài thực hiện dịch vụ tư vấn xúc tiến đầu tư, tư vấn chiến lược đầu tư xây dựng và phát triển KKT.

  2.3. Xây dựng danh mục, hệ thống thông tin dữ liệu và các thông tin có liên quan đến các dự án thu hút đầu tư vào KCN, KKT thuộc các lĩnh vực đầu tư để cung cấp cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân.

  2.4. Chủ trì tham mưu, đề xuất việc phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan xây dựng các cơ chế chính sách khuyến khích thu hút đầu tư; thực hiện các thủ tục để nhà đầu tư được bảo đảm thực hiện ưu đãi đầu tư theo quy định.

  2.5. Hướng dẫn nhà đầu tư trong việc thực hiện thủ tục đăng ký đầu tư; chủ trì công tác thẩm tra và trình Lãnh đạo Ban cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư vào KCN, KKT thuộc thẩm quyền của Ban; chủ trì thẩm định, tham mưu Lãnh đạo Ban trình cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư trong KCN, KKT theo quy định của pháp luật về đầu tư; tham mưu ký kết các văn bản hợp tác giữa tỉnh Quảng Ninh với các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài về các lĩnh vực có liên quan đến đầu tư xây dựng và phát triển KCN, KKT; các dự án đầu tư triển khai trên địa bàn KCN, KKT.

  2.6. Hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện các thủ tục liên quan về việc ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư đối với các dự án thuộc thẩm quyền theo quy định.

  2.7. Tham mưu việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng vốn ODA; đề xuất danh mục dự án, tổ chức lựa chọn nhà đầu tư các dự án sử dụng đất, các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư theo ủy quyền; ký hợp đồng BOT, BTO, BT, các hình thức hợp đồng khác theo pháp luật về đối tác công tư, các dự án nhóm B, C theo ủy quyền của UBND tỉnh; quyết định đầu tư đối với các dự án nhóm B, C sử dụng vốn đầu tư công tại KKT theo ủy quyền của UBND tỉnh.

  2.8. Tham mưu xây dựng, trình UBND tỉnh, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định phương án phát hành trái phiếu công trình; phương án huy động các nguồn vốn khác để đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội quan trọng trong KKT.

  2.9. Theo phân cấp, tham mưu phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thẩm định công nghệ, đánh giá công nghệ, đánh giá trình độ công nghệ, thẩm định hợp đồng chuyển giao công nghệ; kiểm tra, kiểm soát công nghệ và chuyển giao công nghệ trong dự án đầu tư, hoạt động nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ của doanh nghiệp.

  2.10. Đánh giá hiệu quả đầu tư của các dự án có vốn đầu tư ngoài ngân sách trong KCN, KKT.

  2.11. Tham mưu xây dựng kế hoạch, quản lý, hỗ trợ chuyển đổi, phát triển mô hình KCN, KKT mới.

  2.12. Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong việc xây dựng và quản lý hệ thống thông tin về KCN, KKT thuộc thẩm quyền quản lý.

  2.13. Tham mưu giải quyết các khó khăn, vướng mắc về chính sách tại KCN, KKT và kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành có liên quan và UBND tỉnh giải quyết những vấn đề vượt thẩm quyền.

  2.14. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban giao hoặc ủy quyền.

  Xem thêm
 • NGUYỄN LƯU TRUNG

  Trưởng phòng

  Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ khoa học, chuyên ngành Tài chính; Cử nhân Kinh tế, ngành Ngân hàng - Tài chính
  Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
  Điện thoại văn phòng: 0203.3832114
  - Email: 
  nguyenluutrung@quangninh.gov.vn

   

   

  (1). Phụ trách chung; chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo cơ quan về công tác chuyên môn của phòng; trực tiếp trình ký Lãnh đạo Ban các công việc của Phòng; đầu mối phối hợp với các phòng trong cơ quan để giải quyết các nhiệm vụ theo chức năng của phòng và nhiệm vụ khác được lãnh đạo Ban phân công.

  (2). Trực tiếp xử lý văn bản đến, duyệt nội dung và chịu trách nhiệm về các văn bản của Phòng tham mưu ban hành.

  (3). Phụ trách trực tiếp lĩnh vực quản lý về đầu tư trong các KCN, KKT  và Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái theo chức năng, nhiệm vụ của phòng.

  (4). Chủ trì việc xây dựng các Đề án; các Văn bản quy phạm pháp luật thuộc chức năng nhiệm vụ của phòng được Lãnh đạo Ban giao; các báo cáo về tình hình đầu tư phát triển các KCN, KKT.

  (5). Chủ trì công tác tổ chức đấu thầu, chỉ định thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất trong KKT theo quy định hiện hành.

  (6). Chủ trì công tác bình xét thi đua, xếp loại công chức của Phòng.

  -(7). Phân công cán bộ công chức của phòng phối hợp thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát trong lĩnh vực phòng phụ trách.

  (1). Thay mặt điều hành các công việc của Phòng, trình ký Lãnh đạo Ban các công vic ca Phòng khi đồng chí Trưởng phòng đi vắng hoặc được ủy quyền.

  (2). Phụ trách công tác tham mưu xây dựng: Kế hoạch hàng năm và 5 năm về phát triển KCN, KKT; Kế hoạch đầu tư phát triển các KCN, KKT; Các báo cáo định kỳ, đột xuất về việc thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển dài hạn, trung hạn, ngắn hạn.

  (3). Thường trực Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án thành lập Khu Hành chính – kinh tế đặc biệt Vân Đồn và Luật khu hành chính – kinh tế đặc biệt.

  (4). Phụ trách, tham mưu, phối hợp xây dựng cơ chế chính sách ưu đãi, hồ trợ về: tài chính, đầu tư, giải phóng mặt bằng, thủ tục hải quan và các chính sách ưu đãi, hỗ trợ khác đối với các khu chức năng áp dụng cho KCN, KKT theo quy định của pháp luật trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

  (5). Phụ trách, tham mưu việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng vốn ODA; đề xuất việc quyết định đầu tư đối với các dự án nhóm B, C sử dụng vốn ngân sách nhà nước đầu tư tại KKT theo ủy quyền của UBND tỉnh; triển khai công tác chuẩn bị đầu tư các dự án đầu tư theo hình thức PPP theo ủy quyền của UBND tỉnh.

  (6). Ph trách trực tiếp lĩnh vc qun lý về đầu tư trong KKT cửa khẩu Hoành Mô – Đồng Văn và KKT cửa khẩu Bắc Phong Sinh theo chc năng, nhim v ca phòng; Các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực Giao thông; Nuôi trồng, chế biến thủy sản; trồng rừng trong KKT Vân Đồn.

  (7). Tham gia thành viên Ban Quản lý dự án kiêm nhiệm của Ban; là đầu mối phối hợp, triển khai thực hiện các nhiệm vụ của phòng liên quan đến các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước do Ban làm chủ đầu tư; phối hợp thẩm định các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước trong KCN, KKT.

  (8). Phụ trách công tác tham gia ý kiến đối với các quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch ngành và các văn bản quy phạm pháp luật thuộc chức năng nhiệm vụ của phòng.

  (9). Phụ trách công đoàn Phòng.

  (10). Thực hiện các nhiệm vụ khác được Lãnh đạo Ban, Trưởng phòng phân công.

  Xem thêm
 • PHẠM THỊ THU

  Phó Trưởng phòng

  Trình độ chuyên môn: CN ngoại ngữ, CN kinh tế
  Trình độ lý luận chính trịTrung cấp
  Điện thoại văn phòng: 0203.33820212

  Email: phamthithu@quangninh.gov.vn

   

   

  (1). Trình ký Lãnh đạo Ban các công việc của Phòng khi đồng chí Trưởng phòng đi vắng hoặc được ủy quyền.

  (2). Phụ trách trực tiếp lĩnh vực quản lý về đầu tư trong các Khu công nghiệp theo chức năng, nhiệm vụ của phòng (trừ KCN Hải Yên và KCN - Cảng biển Hải Hà); phụ trách trực tiếp công tác xúc tiến đầu tư trong KCN, KKT.

  (3). Phụ trách, tham mưu cấp, cấp lại, điều chỉnh Giấy phép kinh doanh đối với hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào KCN, KKT.

  (4). Phụ trách việc xây dựng các báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư nước ngoài vào KCN, KKT, báo cáo công tác đối ngoại và các báo cáo khác hoặc đột xuất về công tác của Ban theo sự phân công của Trưởng phòng.

  (5). Phụ trách, tham mưu xây dựng các Chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh thuộc nhiệm vụ của phòng.

  (6). Phụ trách công tác xây dựng danh mục, hệ thống thông tin dữ liệu và các thông tin có liên quan đến các dự án thu hút đầu tư vào KCN, KKT thuộc các lĩnh vực đầu tư để cung cấp cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp, tổ chức.

  (7). Phụ trách công tác tham mưu, đề xuất việc phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan xây dựng các cơ chế chính sách khuyến khích thu hút đầu tư và biện pháp cải thiện môi trường đầu tư; thực hiện các thủ tục để nhà đầu tư được hưởng ưu đãi theo quy định.

  (8). Phụ trách việc phân công và theo dõi các hoạt động đưa tin trên trang web thuộc lĩnh vực quản lý của Phòng.

  (9). Phụ trách công tác đơn giản hoá thủ tục hành chính, hoạt động kiểm soát, rà soát thủ tục hành chính thuộc chức năng nhiệm vụ của phòng; tiếp nhận các hồ sơ, thủ tục hành chính của Phòng tại Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ninh.

  (10). Thực hiện các nhiệm vụ khác được Lãnh đạo Ban, Trưởng phòng phân công.

  Xem thêm
 • PHẠM MAI THU HƯƠNG

  Chuyên viên

  Trình độ chuyên môn: CN Quản trị kinh doanh
  Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp
  Điện thoại văn phòng: 0203.3832116
  Email
  phammaithuhuong@quangninh.gov.vn

   

  (1). Theo dõi, đề xuất, tổng hợp tình hình về công tác quản lý đầu tư và xúc tiến đầu tư trên địa bàn Khu kinh tế Vân Đồn theo chức năng, nhiệm vụ của phòng.

  (2). Tham mưu cho Lãnh đạo Phòng đề xuất, xây dựng cơ chế chính sách về đầu tư và cải thiện môi trường đầu tư, thực hiện các thủ tục để nhà đầu tư được hưởng ưu đãi đầu tư đối với các dư án trong Khu kinh tế Vân Đồn.

  (3). Đầu mối thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến việc triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO tại Ban.

  (4). Quản lý, cập nhật, hệ thống hóa các hồ sơ dự án đầu tư trong Khu kinh tế Vân Đồn.

  (5). Thành viên tham gia Tổ công tác hỗ trợ Tập đoàn Sun Group.

  (6). Thực hiện các nhiệm vụ khác được Lãnh đạo Phòng phân công.

   

  Xem thêm
 • TẠ VÂN ANH

  Chuyên viên

  - Trình độ chuyên môn: CN Quản trị kinh doanh
  Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp
  Điện thoại văn phòng: 0203.3832116
  Email: tavananh@quangninh.gov.vn

   

  (1). Theo dõi, đề xuất, tổng hợp tình hình về công tác quản lý đầu tư và công tác xúc tiến đầu tư trên địa bàn các Khu công nghiệp theo chức năng, nhiệm vụ của phòng;

  (2). Tham mưu cho Lãnh đạo Phòng đề xuất, xây dựng cơ chế chính sách về đầu tư và cải thiện môi trường đầu tư, thực hiện các thủ tục để nhà đầu tư được hưởng ưu đãi đầu tư đối với các dư án trong các KCN.

  (3). Tổng hợp, xây dựng báo cáo chuyên môn và kế hoạch công tác hàng tháng, quý, năm của phòng;

  (4). Tiếp nhận hồ sơ, công văn và quản lý cập nhật công văn đi, đến của phòng. Giúp lãnh đạo Phòng theo dõi, đôn đốc tiến độ công việc của Phòng.

  (5). Tổng hợp theo dõi công tác thi đua khen thưởng của phòng; theo dõi cập nhật công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghỉ phép, nghỉ chế độ… cho CBCC của Phòng.

  (6). Theo dõi, cập nhật danh sách các đoàn nhà đầu tư nước ngoài đến làm việc và nghiên cứu đầu tư trong các KCN, KKT.

  (7). Chịu trách nhiệm quản lý hồ sơ, tài liệu lưu trữ chung thuộc Phòng.

  (8). Quản lý, cập nhật, hệ thống hóa các hồ sơ Dự án đầu tư trong các KCN.

  (9). Thực hiện các nhiệm vụ khác được Lãnh đạo Phòng phân công.

  Xem thêm
 • NGUYỄN NGỌC TÙNG

  Chuyên viên; Bí thư Chi đoàn Thanh niên

  Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ chuyên ngành Kinh doanh
  Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp
  Điện thoại văn phòng: 0203.33820212

  Email:

  Xem thêm
 • GIANG THỊ UYÊN

  Chuyên viên

  Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản trị kinh doanh
  Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp
  Điện thoại văn phòng: 0203.3832116
  Email
  giangthiuyen@quangninh.gov.vn

   

  - Tham gia theo dõi, tham mưu về lĩnh vực Đầu tư, Lao động thuộc phạm vi quản lý của Phòng.
  - Theo dõi, giám sát, rà soát, đánh giá toàn diện việc thực hiện mục tiêu đầu tư quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, tiến độ góp vốn và tình hình triển khai các dự án đầu tư trong các KCN thuộc địa bàn Thị xã Quảng Yên và các KCN, KKT còn lại (ngoài địa bàn đã phân công cho các thành viên khác của Phòng).
  - Phối hợp với các sở, ngành, và đơn vị liên quan thanh, kiểm tra các dự án tại KCN, KKT về việc thực hiện các quy định của pháp luật trong lĩnh vực và địa bàn được phân công phụ trách, theo dõi và tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý các vi phạm theo quy định.
  - Tham mưu tổ chức, triển khai các hoạt động để nâng hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp các Sở, ban, ngành (DDCI) của Ban và chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI).
  - Theo dõi tổng hợp, báo cáo tháng, quý, tuần; báo cáo tổng kết năm, lịch công tác.
  - Chịu trách nhiệm về công tác nội vụ văn phòng (văn phòng phẩm, đăng ký xe công tác, giấy đi đường…).
  - Làm nhiệm vụ theo dõi, quản lý công văn đi, đến; quản lý Hồ sơ các dự án, Hồ sơ thanh, kiểm tra.
  - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo ban, Lãnh đạo phòng giao hoặc ủy quyền.

  Xem thêm
 • MAI THANH THANH

  Chuyên viên

  - Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính, Ngân hàng.

  - Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

  - Điện thoại văn phòng: 0203.3832.116

  - Email: ​maithanhthanh0@gmail.com

  Xem thêm

Phòng Hỗ trợ và giám sát hoạt động đầu tư

 • Nhiệm vụ chung

  1. Chức năng

  Chủ trì tham mưu cho Lãnh đạo Ban thực hiện công tác theo dõi, kiểm tra, giám sát, đánh giá các dự án đầu tư trong KCN, KKT; hỗ trợ các doanh nghiệp trong quá trình thực hiện dự án trong KCN, KKT.

  2. Nhiệm vụ

  2.1. Chức năng kiểm tra, giám sát

  - Tham mưu xây dựng kế hoạch kiểm tra hàng năm đối với các doanh nghiệp trong KCN, KKT.

  - Đầu mối tham mưu công tác phối hợp với các cơ quan chức năng khi các cơ quan chức năng tổ chức các cuộc thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy định, quy hoạch, kế hoạch có liên quan tới KCN, KKT; đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý đối với KCN, KKT.

  - Chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị liên quan kiểm tra, giám sát việc thực hiện mục tiêu đầu tư quy định tại văn bản phê duyệt chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, tiến độ góp vốn và triển khai dự án đầu tư; việc thực hiện các điều khoản cam kết đối với các dự án được hưởng ưu đãi đầu tư và việc chấp hành pháp luật về xây dựng, lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội đối với người lao động, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động và người sử dụng lao động, bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, an ninh - trật tự, bảo vệ môi trường đối với các dự án tại KCN, KKT.

  - Tham mưu công tác rà soát, thu hồi chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; thu hồi quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt của KCN, các khu chức năng trong KKT nhưng không làm thay đổi cơ cấu quy hoạch; thu hồi Giấy phép xây dựng công trình đối với công trình xây dựng phải có Giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng công trình đối với các dự án chậm tiến độ và vi phạm pháp luật trong KCN, KKT theo thẩm quyền và theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

  - Quản lý, phổ biến, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định, quy hoạch, kế hoạch có liên quan tới KCN, KKT đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. 

  - Tổng hợp, phân tích, đánh giá thông tin liên quan đến hoạt động quản lý dự án đầu tư trong KCN, KKT.

  - Là đầu mối thực hiện cập nhật dữ liệu thông tin trên phần mềm “Quản lý các dự án có sử dụng đất, mặt nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh”.

  - Chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị liên quan tham mưu thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật của các doanh nghiệp trên địa bàn KCN, KKT.

  2.2. Chức năng hỗ trợ đầu tư

  - Chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị liên quan tham mưu hỗ trợ, giải quyết những khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp tại các KCN, KKT trong quá trình triển khai dự án; tham mưu đề xuất kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết những vấn đề vượt thẩm quyền giải quyết của Ban.

  - Tham mưu tổ chức Hội nghị tiếp xúc doanh nghiệp định kỳ hàng quý và đột xuất để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp.

  2.3.  Chủ trì tham mưu tổ chức và phối hợp với các cơ quan quản lý nhà  nước trong việc thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và xử lý các hành vi vi phạm hành chính trong KCN, KKT theo thẩm quyền.

  2.4. Chủ trì tham mưu đề xuất các biện pháp cải thiện môi trường đầu tư; tổ chức, triển khai các hoạt động để nâng hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp các Sở, ban, ngành (DDCI) của Ban và chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). Duy trì vận hành Trang thông tin Fanpage DDCI Khu kinh tế.

  2.5. Chủ trì tổng hợp các ý kiến kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban.

  2.6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban giao hoặc ủy quyền.

  Xem thêm
 • VŨ ANH TUẤN

  Trưởng phòng

  Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế
  Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
  Điện thoại văn phòng: 0203.3836643
  - Email: vuanhtuan@quangninh.gov.vn

  Xem thêm
 • ĐÀO TUẤN ANH

  Phó Trưởng phòng

   Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế, CN Anh văn
  Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp
  Điện thoại văn phòng: 0203.3820212
  Email: 
  daotuananh@quangninh.gov.vn

   

   

   

  Xem thêm
 • NGUYỄN THỊ THƯƠNG

  Chuyên viên

  Trình độ chuyên môn: Kỹ sư môi trường
  Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp
  Điện thoại văn phòng: 0203.3835166
  Email: nguyenthithuong@quangninh.gov.com

  Xem thêm
 • CAO SƠN ĐÔNG

  Chuyên viên

  Trình độ chuyên môn: CN Kinh tế
  Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp
  Điện thoại văn phòng: 0203.3836643
  Email: caosondong@quangninh.gov.vn

   

  Xem thêm
 • TRẦN MINH THẮNG

  Chuyên viên

  Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế đối ngoại
  Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp
  Điện thoại văn phòng: 0203.3836.579
  Email: tranminhthang@quangninh.gov.vn

   

  Xem thêm

Phòng Quản lý Tài nguyên và Môi trường

 • Nhiệm vụ chung

  1. Chức năng

  Chủ trì tham mưu cho Lãnh đạo Ban trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực tài nguyên và môi trường theo hướng dẫn, phân cấp, ủy quyền của các cơ quan có thẩm quyền và theo quy định của pháp luật.

  2. Nhiệm vụ

  2.1. Về tài nguyên

  - Tiếp nhận đăng ký khung giá cho thuê đất, cho thuê lại đất và phí hạ tầng KCN, KKT của nhà đầu tư xây dựng phát triển kết cấu hạ tầng KCN, khu chức năng trong KKT.

  - Tham mưu quản lý và sử dụng có hiệu quả quỹ đất, mặt nước chuyên dùng đã được giao theo đúng mục đích sử dụng và phù hợp với Quy hoạch chung xây dựng KKT, Quy hoạch xây dựng các khu chức năng, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

  - Tham mưu giao lại đất có thu tiền sử dụng đất, giao lại đất không thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất và thực hiện các thẩm quyền khác về quản lý đất đai trong KKT theo quy định của pháp luật về đất đai.

  - Tham mưu thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Nghị định số 35/2017/NĐ-CP  ngày 03/4/2017 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong KKT, Khu công nghệ cao và các văn bản có liên quan; các quy định của pháp luật về đất đai trong KCN, KKT.

  - Tham mưu phối hợp với các Sở, ban, ngành xem xét, giải quyết các thủ tục hồ sơ có liên quan đến lĩnh vực tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước, môi trường biển và phát triển bền vững… trong phạm vi quản lý của Ban.

  2.2. Về môi trường

  - Tham mưu thực hiện các nhiệm vụ sau theo ủy quyền của cơ quan có thẩm quyền: thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh trong KCN, KKT; tiếp nhận đăng ký và xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường cho các dự án đầu tư thuộc diện phải đăng ký trong KCN, KKT; kiểm tra, xác nhận việc thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của các dự án đầu tư trong KCN, KKT.

  - Tham mưu phối hợp với cơ quan chức năng giải quyết các tranh chấp về môi trường giữa các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ trong KCN, KKT hoặc với các tổ chức, cá nhân ngoài phạm vi KCN, KKT.

  - Tham mưu công khai thông tin về bảo vệ môi trường KCN, KKT; tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường cho chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong KCN, KKT.

  - Tham mưu hướng dẫn, kiểm tra chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong KCN, KKT thuộc thẩm quyền quản lý thực hiện các quy định bảo vệ môi trường; phát hiện và kịp thời báo cáo với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để giải quyết, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; huy động lực lượng ứng phó, khắc phục khi xảy ra sự cố môi trường tại các KCN, KKT.

  2.3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban giao hoặc ủy quyền.

  Xem thêm
 • BÙI HỒNG LONG

  Trưởng phòng

  Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý môi trường
  Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp LLCT
  - Điện thoại văn phòng: 0203.3835166
  Email: 
  buihonglong@quangninh.gov.vn

   

  (1). Lãnh đạo, quản lý toàn diện và điều hành phụ trách chung hoạt động công tác của Phòng; chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Ban về thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Phòng; là đầu mối phối hợp với các phòng trong cơ quan và các đơn vị liên quan để giải quyết các nhiệm vụ theo chức năng của phòng và nhiệm vụ khác được Lãnh đạo Ban giao hoặc ủy quyền.

  (2). Trực tiếp thực hiện nhiệm vụ thường trực Tổ giúp việc Ban chỉ đạo giải quyết các thủ tục, nội dung liên quan để triển các dự án đã và đang đầu tư của Tập đoàn Texhong tại Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái.

  (3). Thực hiện nhiệm vụ theo phân công của Ban Quản lý các dự án đầu tư hạ tầng KKT (kiêm nhiệm) do Ban làm chủ đầu tư.

  (4). Thường trực Ban chỉ đạo PCTT-TKCN của Ban Quản lý Khu kinh tế.

  (5). Trực tiếp chỉ đạo, theo dõi và đề xuất các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực bảo vệ môi trường của các dự án đầu tư trong KCN, KKT trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý.

  (6). Các công việc khác do Lãnh đạo Ban giao.

  Xem thêm
 • PHẠM DUY PHƯƠNG

  Phó Trưởng phòng

  Trình độ chuyên môn: CN Quản trị kinh doanh, CN kế toán
  Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp
  - Điện thoại văn phòng
  0203.3835166
  Email: phamduyphuong@quangninh.gov.vn

   

   

  (1). Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo, theo dõi và đề xuất thực hiện chức năng, nhiệm vụ của phòng đối với lĩnh vực quản lý tài nguyên, đất đai tại các KCN, KKT theo thẩm quyền.

  (2). Trực tiếp chỉ đạo thực hiện và chịu trách nhiệm về kết quả các thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc chức năng, nhiệm vụ của Phòng.

  (3). Phụ trách chỉ đạo các nhiệm vụ liên quan công tác GPMB, cụ thể:

  - Chỉ đạo theo dõi, cập nhật tiến độ GPMB các dự án hạ tầng KCN và một số dự án trọng điểm thuộc địa bàn các KKT. Hỗ trợ, đôn đốc chủ đầu tư thực hiện công tác GPMB theo tiến độ đã đăng ký, cam kết; định kỳ tổng hợp báo cáo.

  - Là đầu mối phụ trách hỗ trợ, hướng dẫn, đôn đốc các Chủ đầu tư hạ tầng KCN chuẩn bị, hoàn thiện hồ sơ đề nghị hỗ trợ ứng vốn GPMB các KCN báo cáo UBND tỉnh; đồng thời rà soát và đôn đốc các Chủ đầu tư hạ tầng KCN hoàn trả vốn đã ứng trước để GPMB khi đủ điều kiện thu hồi. Tổng hợp nhu cầu vốn ứng từ ngân sách hỗ trợ GPMB các KCN, định kỳ và đột xuất báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

  - Thực hiện nhiệm vụ GPMB các dự án do Ban làm chủ đầu tư tại địa bàn các KCN, KKT.

  (4). Là đầu mối chỉ đạo thực hiện phối hợp, theo dõi công tác quản lý đất đai của các dự án đầu tư tại các KCN, KKT trên địa bàn: thẩm tra hồ sơ đất đai, bàn giao đất tại thực địa.. 

  (5). Thực hiện nhiệm vụ theo phân công của Ban Quản lý các dự án đầu tư hạ tầng KKT (kiêm nhiệm) do Ban làm chủ đầu tư.

  (6). Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo ban, Trưởng phòng giao hoặc ủy quyền.

   
  Xem thêm
 • NGUYỄN THỊ HỒNG DƯƠNG

  Chuyên viên

  - Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ hóa học; Thạc sỹ công nghệ môi trường
  - Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp
  - Điện thoại văn phòng: 0203.3835166
  - Email:

  Xem thêm
 • PHẠM THỊ TUYỀN

  Chuyên viên

  Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản lý đất đai  
  Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp
  Điện thoại văn phòng: 0203.3835166
  Email
  phamthituyen@quangninh.gov.vn

   

  (1). Trực tiếp theo dõi, thực hiện chức năng, nhiệm vụ của phòng đối với lĩnh vực quản lý tài nguyên, đất đai tại các KCN, KKT theo thẩm quyền. Cụ thể:

  - Theo dõi, đôn đốc, hỗ trợ công tác GPMB các dự án hạ tầng KCN. Theo dõi, cập nhật diện tích đã GPMB, diện tích đã cho thuê (chi tiết theo từng dự án) và diện tích đất sẵn sàng thu hút đầu tư cho thuê của từng KCN.

  - Theo dõi, quản lý nội dung đăng ký khung giá thuê lại đất và phí sử dụng hạ tầng của các KCN.

  - Phối hợp theo dõi, quản lý công tác bảo vệ môi trường của các dự án tại các KCN.

  - Trực tiếp tham mưu, đề xuất giải quyết các thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc chức năng, nhiệm vụ của Phòng.

  -  Thực hiện phối hợp, theo dõi công tác quản lý đất đai của các dự án đầu tư tại các KCN, KKT trên địa bàn: thẩm tra hồ sơ đất đai, bàn giao đất tại thực địa.. 

  (2). Thực hiện tổng hợp báo cáo định kỳ của Phòng.

  (3). Phụ trách theo dõi công tác thi đua khen thưởng và tình hình thực hiện trật tự, kỷ cương trong thực thi nhiệm vụ của các thành viên của Phòng: giờ giấc làm việc, tiến độ xử lý công việc. Định kỳ báo cáo đánh giá.

  (4). Chịu trách nhiệm về công tác nội vụ văn phòng (theo dõi công văn đi đến, thống kê tình hình giải quyết các thủ tục hành chính của Phòng, văn phòng phẩm, đăng ký xe công tác, giấy đi đường…)

  (5). Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Ban, Trưởng phòng giao hoặc ủy quyền.

  Xem thêm
 • VŨ THỊ THANH HẰNG

  Viên chức

  - Trình độ chuyên môn: cử nhân Quản lý tài nguyên và môi trường
  - Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp
  - Điện thoại văn phòng: 0203.3835166
  - Email: vuthithanhhang@quangninh.gov.vn

   

  Xem thêm
 • TRỊNH QUANG VINH

  Chuyên viên

  Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Tin học ứng dụng; Thạc sỹ quản lý đất đai
  Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
  Điện thoại văn phòng: 0203.3836643
  Email: trinhquangvinh@quangninh.gov.vn

   

  Xem thêm

Phòng Quản lý Doanh nghiệp

 • Nhiệm vụ chung

  1. Chức năng

  Chủ trì tham mưu cho Lãnh đạo Ban thực hiện quản lý nhà nước về lao động, thương mại - xuất nhập khẩu, hoạt động sản xuất kinh doanh của các chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng KCN và các nhà đầu tư thứ cấp trong KCN, KKT theo quy định của pháp luật và phân cấp, ủy quyền của cơ quan có thẩm quyền.

  2. Nhiệm vụ

  2.1. Quản lý doanh nghiệp

  - Hướng dẫn, đôn đốc các doanh nghiệp thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định của Nhà nước; tiếp nhận, tổng hợp báo cáo thống kê tình hình sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính của doanh nghiệp hoạt động trong KCN, KKT; tổng hợp, phân tích tình hình sản xuất kinh doanh, việc thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước của các doanh nghiệp trong KCN, KKT phục vụ công tác quản lý nhà nước theo quy định.

  - Chủ trì tham mưu triển khai công tác thi đua khen thưởng của khối thi đua các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong KCN, KKT; triển khai phong trào “Doanh nghiệp giỏi”, “Doanh nhân tiêu biểu” đối với các doanh nghiệp trong KCN, KKT.

  - Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức hoặc hỗ trợ doanh nghiệp tổ chức các lớp tập huấn chuyên đề, tuyên truyền phổ biến pháp luật lao động cho các doanh nghiệp trong KCN.

  - Là đầu mối tham mưu, phối hợp với Liên đoàn lao động tỉnh và Liên đoàn các địa phương có KCN hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp theo quy định của pháp luật; xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp.

  - Tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn các doanh nghiệp trong KCN triển khai thực hiện Quy chế dân chủ  ở cơ sở tại nơi làm việc theo quy định của pháp luật.

  2.2. Quản lý lao động

  - Tham mưu thực hiện các nhiệm vụ sau theo ủy quyền của cơ quan có thẩm quyền: xem xét chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài làm việc tại các KCN, KKT đối với từng vị trí công việc mà người lao động Việt Nam chưa đáp ứng được; cấp, cấp lại, thu hồi Giấy phép lao động và xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài làm việc trong KCN, KKT; tổ chức thực hiện đăng ký nội quy lao động; tiếp nhận thỏa ước lao động tập thể, khai trình việc sử dụng lao động, báo cáo tình hình thay đổi về lao động; tiếp nhận và xử lý hồ sơ đăng ký thực hiện Hợp đồng nhận lao động thực tập của doanh nghiệp, hoạt động đưa người lao động đi thực tập ở nước ngoài dưới 90 ngày cho doanh nghiệp trong KCN, KKT; nhận báo cáo về việc cho thôi việc nhiều người lao động, cho thuê lại lao động, kết quả đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề hàng năm; nhận thông báo về địa điểm, địa bàn, thời gian bắt đầu hoạt động và người quản lý, người giữ chức danh chủ chốt của doanh nghiệp thuê lại lao động, thông báo tổ chức làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong một năm của doanh nghiệp trong KCN, KKT.

  - Tổng hợp nhu cầu, tình hình thu hút lao động của các doanh nghiệp; hàng năm dự báo nhu cầu sử dụng lao động trong KCN; phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền cung ứng lao động cho các doanh nghiệp trong KCN.

  - Chủ động, phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết về tranh chấp, đình công trong các KCN; hướng dẫn, đôn đốc các doanh nghiệp trong KCN thực hiện các quy định của pháp luật về lao động.

  - Phối hợp cơ quan chức năng thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về an toàn vệ sinh lao động theo quy định của pháp luật; thực hiện công tác về an toàn vệ sinh thực phẩm tại các bếp ăn tập thể của doanh nghiệp trong KCN; công tác phòng chống dịch bệnh trong địa bàn KCN.

  2.3. Quản lý thương mại - xuất nhập khẩu

  - Tham mưu tổ chức, quản lý các hoạt động thương mại, xuất nhập khẩu trong các KCN, KKT thuộc thẩm quyền của Ban; tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động thương mại, xuất nhập khẩu cho doanh nghiệp trong các KCN, KKT; tổng hợp và kịp thời báo cáo, đề xuất với Lãnh đạo Ban các vấn đề phát sinh liên quan hoạt động thương mại - xuất nhập khẩu của doanh nghiệp.

  - Tham mưu cấp các loại Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa cho hàng hóa sản xuất tại KCN, KKT theo ủy quyền của Bộ Công thương.

  - Tham mưu cấp, cấp lại, điều chỉnh, gia hạn, thu hồi Giấy phép thành lập văn phòng đại diện và chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện của tổ chức, thương nhân nước ngoài đặt trụ sở tại các KCN, KKT theo quy định pháp luật về thương mại.

  - Tham mưu cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung, gia hạn Giấy phép thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh trong KKT đối với doanh nghiệp du lịch nước ngoài theo quy định của pháp luật và theo hướng dẫn hoặc ủy quyền của các bộ, ngành và UBND tỉnh.

  - Tham mưu cấp một số loại giấy phép, chứng chỉ, chứng nhận khác trong KCN, KKT theo ủy quyền của cơ quan có thẩm quyền.

  - Chủ trì đề xuất việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung các cơ chế chính sách có liên quan đến lĩnh vực thương mại, xuất nhập khẩu.

  - Chủ trì tổng hợp các thông tin về tổ chức, quản lý hoạt động thương mại - xuất nhập khẩu trong các KCN, KKT; tổng hợp, báo cáo định kỳ và đột xuất về hoạt động thương mại - xuất nhập khẩu theo quy định.

  2.4. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban giao hoặc ủy quyền.

  Xem thêm
 • VŨ QUANG THÀNH

  Trưởng phòng

  Trình độ chuyên môn: Cử nhân Ngân hàng
  Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
  Điện thoại văn phòng: 0203.3832116
  Email: vuquangthanh@quangninh.gov.vn

   

   

   

  1. Phụ trách chung; chỉ đạo, giải quyết mọi công việc liên quan đến nhiệm vụ của Phòng; Thực hiện xây dựng và củng cố mối quan hệ công tác với các phòng, trung tâm thuộc Ban và các sở, ngành liên quan.

  2. Trực tiếp chỉ đạo cán bộ công chức của Phòng tham mưu thực hiện quản lý nhà nước về lao động; hoạt động sản xuất kinh doanh của các chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng KCN và các nhà đầu tư thứ cấp trong các KCN, KKT, các KKT cửa khẩu theo quy định của pháp luật.

  3. Trực tiếp tham gia ý kiến cấp, điều chỉnh, gia hạn, thu hồi các Dự án trong KCN, KKT thuộc trách nhiệm của Phòng. Phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết các tranh chấp lao động tập thể, đình công, đơn thư khiếu nại, tố cáo về vi phạm pháp luật lao động trong KCN.

  4. Tham mưu đôn đốc triển khai các dự án hạ tầng Khu công nghiệp thuộc trách nhiệm của Phòng. Phối hợp với các phòng chuyên môn liên quan tham mưu xây dựng hệ thống thông tin, dữ liệu về các doanh nghiệp trong KCN, KKT trên địa bàn tỉnh.

  5. Trực tiếp chỉ đạo, giải quyết những đề xuất, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong các KCN, KKT. Phụ trách triển khai Chương trình phối hợp giữa Ban Quản lý Khu kinh tế với Liên Đoàn Lao động tỉnh.

  6. Duyệt các văn bản, báo cáo của Phòng trình trước khi trình Lãnh đạo Ban. Phụ trách công tác đào tạo, bồi dưỡng; thi đua khen thưởng của Phòng.

  7. Triển khai các nhiệm vụ của phòng đến cán bộ công chức; chủ trì các cuộc họp của Phòng. Tham gia các cuộc họp Cơ quan để báo cáo, lĩnh hội các ý kiến triển khai đến cán bộ công chức trong Phòng.

  8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Ban phân công.

  9. Phụ trách giải quyết các thủ tục hành chính của Ban tại Trung tâm Dịch vụ hành chính công tỉnh liên quan đến lĩnh vực của Phòng, gồm: (i) Thủ tục đăng ký nội quy lao động của các doanh nghiệp trong KCN; (ii) Thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trong KCN; (iii) Thủ tục cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trong KCN; (iv) Thủ tục đăng ký kế hoạch đưa người lao động đi thực tập ở nước ngoài dưới 90 ngày cho doanh nghiệp.

  10. Trực tiếp chỉ đạo chuyên viên thường xuyên cập nhật, nắm bắt theo dõi thông tin dữ liệu của các dự án ngoài ngân sách.

  11. Tham mưu trong việc hướng dẫn, theo dõi và kiểm tra các doanh nghiệp trong khu công nghiệp trong việc thực hiện chế độ, chính sách pháp luật về lao động theo quy định của pháp luật.

  12. Triển khai thực hiện cải cách hành chính và chính quyền điện tử, triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001- 2015 thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Phòng.

  13. Dự thảo một số báo cáo định kỳ và đột xuất của Phòng.

  14. Thay mặt Trưởng phòng giải quyết các công việc theo chức năng, nhiệm vụ của Phòng khi Trưởng phòng vắng. Thực hiện các công việc khác theo phân công của Trưởng phòng.

  Xem thêm
 • CÔNG THỊ PHƯƠNG ANH

  Chuyên viên

  Trình độ chuyên môn: CN Quản trị Kinh doanh
  Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp
  Điện thoại văn phòng: 0203.3836643
  Email
  congthiphuonganh@quangninh.gov.vn

   

   

  1. Tham mưu công tác quản lý nhà nước đối với KKT Vân Đồn thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Phòng.

  2. Trực tiếp cập nhật thông tin tình hình hoạt động các dự án, doanh nghiệp trong KKT Vân Đồn, và quản lý hồ sơ của các Doanh nghiệp, dự án trong KKT Vân Đồn. Tổng hợp những kiến nghị, khó khăn của các doanh nghiệp, dự án trong các KKKT Vân Đồn.

  3. Tham mưu, phụ trách công tác thi đua, khen thưởng; hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện, công tác tuyên truyền liên quan đến các doanh nghiệp/dựa án  trong các KCN, KKT.

  4. Phối hợp triển khai công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về lao động cho người lao động, huấn luyện An toàn lao động, vệ sinh lao động người sử dụng lao động trong KCN.

  5. Theo dõi việc đăng ký Nội quy lao động, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại Doanh nghiệp; Tiếp nhận thông báo và lập sổ quản lý thỏa ước lao động tập thể của các doanh nghiệp trong KCN theo quy định.

  6. Dự thảo các báo cáo định kỳ, đột xuất và các báo cáo khác:

  7. Theo dõi chế độ thông tin, báo cáo của các doanh nghiệp trong các KCN, KKT tổng hợp báo cáo Lãnh đạo phòng, lãnh đạo Ban để thông báo cho doanh nghiệp định kỳ 6 tháng, cả năm.

  8. Dự thảo Báo cáo chuyên môn, và báo cáo cải cách hành chính hàng (tháng, quý, năm của Phòng); báo cáo phòng chống tham nhũng hàng quý, 6 tháng, cả năm; các báo cáo khác có liên quan.

  9. Phụ trách công tác văn thư, nội vụ của Phòng.

  10. Thực hiện các công việc khác theo phân công của lãnh đạo phòng.

  Xem thêm
 • NGUYỄN THỊ TUYẾT

  Phó Trưởng phòng

  - Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
  Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
  Điện thoại văn phòng: 0203.3836643

  Emailnguyenthituyet@quangninh.gov.vn

   

   

  1. Tham mưu hướng dẫn, đôn đốc các doanh nghiệp thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định của Nhà nước; tiếp nhận báo cáo thống kê, báo cáo tài chính của doanh nghiệp hoạt động trong KCN, KKT; tổng hợp, phân tích tình hình sản xuất kinh doanh, việc thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước của các doanh nghiệp trong KCN, KKT phục vụ công tác quản lý nhà nước và báo cáo các cơ quan chức năng theo quy định.

  2. Thống kê và tiếp nhận các báo cáo về tình hình lao động của các doanh nghiệp trong KCN; theo dõi về tình hình quản lý, sử dụng lao động trong KCN, định kỳ 6 tháng, hàng năm và đột xuất báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

  3. Tham mưu trong việc xem xét, quyết định nhà thầu trong KCN được tuyển lao động nước ngoài vào các vị trí không tuyển được lao động Việt Nam; Tiếp nhận và giải quyết các báo cáo giải trình của doanh nghiệp trong KCN về nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài đối với từng vị trí công việc mà người lao động Việt Nam chưa đáp ứng được, tổng hợp, trình Lãnh đạo Ban quyết định.

  4. Tổng hợp những kiến nghị, khó khăn của các doanh nghiệp, dự án trong các KCN, vướng mắc của nhà đầu tư, các doanh nghiệp trong KCN liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh trong phạm vi quản lý. Phối hợp theo dõi công tác giữ gìn an ninh, trật tự; đề xuất những biện pháp thực hiện công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong KCN, KKT.

  5. Cập nhật, tổng hợp thông tin về tình hình hoạt động của các Khu công nghiệp và KKTCK Móng Cái.

  6. Tham mưu theo dõi, quản lý Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp trong KCN, KKT. Trực tiếp tham mưu xây dựng hệ thống thông tin, dữ liệu về các doanh nghiệp trong KCN, KKT trên địa bàn tỉnh.

  7. Thực hiện nhiệm vụ của Tổ quản trị Website của Ban.

  8. Thực hiện các công việc khác theo phân công của lãnh đạo phòng.- Trình độ chuyên môn: CN Kinh tế

  Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp
  Điện thoại văn phòng: 0203.3836643

  Emailcaosondong@quangninh.gov.vn

   

   

  1. Tham mưu hướng dẫn, đôn đốc các doanh nghiệp thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định của Nhà nước; tiếp nhận báo cáo thống kê, báo cáo tài chính của doanh nghiệp hoạt động trong KCN, KKT; tổng hợp, phân tích tình hình sản xuất kinh doanh, việc thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước của các doanh nghiệp trong KCN, KKT phục vụ công tác quản lý nhà nước và báo cáo các cơ quan chức năng theo quy định.

  2. Thống kê và tiếp nhận các báo cáo về tình hình lao động của các doanh nghiệp trong KCN; theo dõi về tình hình quản lý, sử dụng lao động trong KCN, định kỳ 6 tháng, hàng năm và đột xuất báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

  3. Tham mưu trong việc xem xét, quyết định nhà thầu trong KCN được tuyển lao động nước ngoài vào các vị trí không tuyển được lao động Việt Nam; Tiếp nhận và giải quyết các báo cáo giải trình của doanh nghiệp trong KCN về nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài đối với từng vị trí công việc mà người lao động Việt Nam chưa đáp ứng được, tổng hợp, trình Lãnh đạo Ban quyết định.

  4. Tổng hợp những kiến nghị, khó khăn của các doanh nghiệp, dự án trong các KCN, vướng mắc của nhà đầu tư, các doanh nghiệp trong KCN liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh trong phạm vi quản lý. Phối hợp theo dõi công tác giữ gìn an ninh, trật tự; đề xuất những biện pháp thực hiện công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong KCN, KKT.

  5. Cập nhật, tổng hợp thông tin về tình hình hoạt động của các Khu công nghiệp và KKTCK Móng Cái.

  6. Tham mưu theo dõi, quản lý Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp trong KCN, KKT. Trực tiếp tham mưu xây dựng hệ thống thông tin, dữ liệu về các doanh nghiệp trong KCN, KKT trên địa bàn tỉnh.

  7. Thực hiện nhiệm vụ của Tổ quản trị Website của Ban.

  8. Thực hiện các công việc khác theo phân công của lãnh đạo phòng.

  Xem thêm

Phòng Quản lý Quy hoạch - Xây dựng

 • Nhiệm vụ chung

  1. Chức năng

  Chủ trì tham mưu cho Lãnh đạo Ban trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực quy hoạch và xây dựng theo quy định, theo phân cấp, hướng dẫn của các cấp có thẩm quyền.

  2. Nhiệm vụ

  2.1. Tham mưu tổ chức lập, báo cáo UBND tỉnh, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng KKT.

  2.2. Tham mưu tổ chức lập Quy hoạch xây dựng các khu chức năng phù hợp với Quy hoạch chung xây dựng KKT đã được phê duyệt, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết trong KKT, trình UBND tỉnh phê duyệt.

  2.3. Tham mưu thực hiện các nhiệm vụ sau theo ủy quyền của cơ quan có thẩm quyền: Điều chỉnh quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt của KCN, các khu chức năng trong KKT nhưng không làm thay đổi cơ cấu quy hoạch; phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng các dự án trong KCN, khu chức năng trong KKT thuộc diện phải lập quy hoạch chi tiết xây dựng theo pháp luật về xây dựng (trừ các dự án: (i) Khu dân cư đô thị, khu dân cư nông thôn, khu tái định cư đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách có quy mô dưới 5,0 ha; (ii) Các công trình dịch vụ công cộng cơ bản: Giáo dục (trường mẫu giáo, trường tiểu học, trường THCS, trường THPT, trường dạy nghề), y tế (trạm y tế, phòng khám đa khoa, bệnh viện), thể dục thể thao (sân luyện tập, sân thể thao cơ bản, sân vận động, trung tâm TDTT), văn hóa (thư viện, bảo tàng, triển lãm, nhà hát, cung văn hóa, rạp xiếc, cung thiếu nhi), chợ; (iii) Công trình cơ quan hành chính cấp huyện, cấp xã; (iv) Công trình tôn giáo, tín nưỡng; (v) Công trình an ninh, quốc phòng); cấp giấy phép quy hoạch xây dựng đối với các dự án đầu tư xây dựng thuộc diện cấp giấy phép trong KCN, khu chức năng trong KKT (trừ các dự án an sinh xã hội, quốc phòng - an ninh); thực hiện thẩm quyền thẩm định dự án và thiết kế, dự toán xây dựng của Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành đối với các dự án, công trình trong KCN, KKT; cấp, điều chỉnh, gia hạn, cấp lại Giấy phép xây dựng công trình đối với công trình xây dựng phải có Giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng công trình; thực hiện công tác quản lý chất lượng công trình đối với các dự án trong KCN, KKT.

  2.4. Tham mưu xây dựng quy hoạch phát triển nhà ở công nhân, thiết chế văn hóa cho công nhân gắn với quy hoạch các KCN.

  2.5. Hỗ trợ, cung cấp thông tin để các doanh nghiệp trong KCN, KKT liên kết, hợp tác với nhau thực hiện cộng sinh công nghiệp, các biện pháp sản xuất sạch hơn, hình thành các KCN sinh thái, KCN hỗ trợ, khu, cụm liên kết ngành; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện việc điều chỉnh quy hoạch xây dựng KCN trong trường hợp phải điều chỉnh quy hoạch xây dựng KCN khi chuyển đổi thành KCN sinh thái.

  2.6. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện việc duy tu, bảo dưỡng hệ thống các công trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật và xã hội, các công trình dịch vụ và tiện ích công cộng được đầu tư từ ngân sách nhà nước trong KKT.

  2.7. Tham mưu quản lý và sử dụng các nguồn vốn đầu tư phát triển KKT thuộc thẩm quyền; xây dựng kế hoạch, quản lý đầu tư, xây dựng, đấu thầu đối với các dự án đầu tư bằng vốn đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước tại KKT thuộc thẩm quyền; các chương trình mục tiêu và các nguồn vốn khác được giao theo quy định của pháp luật.

  2.8. Đánh giá hiệu quả đầu tư của các dự án đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn KCN, KKT do Ban làm Chủ đầu tư.

  2.9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban giao hoặc ủy quyền.

  Xem thêm
 • NGÔ BÁ TRỌNG

  Trưởng phòng

  Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ XD đường ôtô và đường TP
  Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
  Điện thoại văn phòng: 0203.3820214
  Email: ngobatrong@quangninh.gov.vn

  - Phụ trách chung các mặt công tác của Phòng; chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo cơ quan về công tác chuyên môn của Phòng; đầu mối phối hợp với các phòng, đơn vị trong Cơ quan để giải quyết các nhiệm vụ theo chức năng của Phòng và nhiệm vụ khác được lãnh đạo Ban phân công.

  - Trực tiếp thực hiện các công việc sau:

  + Chủ trì tham mưu thực hiện các Đồ án Quy hoạch chung, Quy hoạch phân khu do Ban triển khai; chấp thuận chủ trương điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng các dự án; chỉ đạo thẩm định và trình phê duyệt nhiệm vụ và đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng các dự án.

  + Chủ trì chỉ đạo tham mưu cấp Giấy phép xây dựng các dự án;

  + Xây dựng và chỉ đạo thực hiện kế hoạch công tác tháng, quý, năm của Phòng;

  + Chủ trì xây dựng báo cáo định kỳ tháng, quý, năm; các báo cáo đột xuất, báo cáo chuyên ngành liên quan đến lĩnh vực của Phòng;

  + Thực hiện các nhiệm vụ theo phân công của Ban quản lý các dự án (kiêm nhiệm) do Ban làm chủ đầu tư;

  + Kiểm soát các nội dung công việc, ký phiếu trình và ký tắt các văn bản do Phòng tham mưu, đề xuất;

  + Ủy quyền điều hành công việc cho Phó trưởng phòng khi Trưởng phòng đi vắng.

   

  Xem thêm
 • ĐẶNG VĂN NGỌC

  Phó Trưởng phòng

  Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cầu đường
  Trình độ lý luận chính trị: Đang theo học lớp cao cấp LLCT
  Điện thoại văn phòng: 0203.3820214 
  Email: dangvanngoc@quangninh.gov.vn

   

  - Chủ trì chỉ đạo tham mưu thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình;

  - Chủ trì chỉ đạo tham mưu kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng (giai đoạn thi công và giai đoạn hoàn thành dự án);

  - Chủ trì xây dựng các báo cáo giao ban xây dựng cơ bản và các báo cáo đột xuất đối với các dự án do Ban làm chủ đầu tư;

  - Phụ trách trực tiếp công tác hồ sơ, quản lý chất lượng, khối lượng, tiến độ công trình xây dựng đối với các dự án do Ban làm chủ đầu tư theo chức năng, nhiệm vụ của Phòng;

  - Phụ trách công đoàn Phòng;

  - Thực hiện các nhiệm vụ khác được Lãnh đạo Ban, Lãnh đạo Phòng phân công.

   

  Xem thêm
 • NGUYỄN KHOA BẢO

  Chuyên viên

  Trình độ chuyên môn: Kỹ sư XD dân dụng và Công nghiệp
  - Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp
  Điện thoại văn phòng: 0203.3820214
  Email
  nguyenkhoabao@quangninh.gov.vn

   

  - Trực tiếp theo dõi, tổng hợp tình hình, đề xuất các công tác lập quy hoạch; quản lý quy hoạch, xây dựng trên địa bàn Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái, các KCN thuộc miền Đông (Cẩm Phả, Hải Hà, Móng Cái) theo chức năng, nhiệm vụ của phòng;

  - Phối hợp quản lý quy hoạch trên địa bàn KKT cửa khẩu Bắc Phong Sinh; KKT cửa khẩu Hoành Mô – Đồng Văn;

  - Thực hiện thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng các dự án trong KCN và các dự án trong khu chức năng thuộc KKT theo địa bàn được phân công;

  - Phối hợp thực hiện công tác thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình và thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở; công tác kiểm tra, nghiệm thu, hoàn thành công trình đưa vào khai thác sử dụng trong các KCN theo địa bàn được phân công;

  - Thực hiện các nhiệm vụ khác được Lãnh đạo Ban, Lãnh đạo Phòng phân công.

   

  Xem thêm
 • NGUYỄN THÀNH CHUNG

  Chuyên viên

  Trình độ chuyên môn: Thạc s XD đường ôtô và đường TP, Cử nhân ngoại ngữ
  Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp
  Điện thoại văn phòng: 0203.3820214
  Email: nguyenthanhchung.bqlkkt@quangninh.gov.vn

   

  - Trực tiếp theo dõi, tổng hợp tình hình, đề xuất các công tác lập quy hoạch; quản lý quy hoạch, xây dựng trên địa bàn KKT ven biển Quảng Yên, các Khu công nghiệp thuộc khu vực miền Tây (Hạ Long, Quảng Yên, Uông Bí, Đông Triều) theo chức năng, nhiệm vụ của Phòng;

  - Phối hợp quản lý quy hoạch trên địa bàn KKT Vân Đồn;

  - Thực hiện thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng các dự án trong KCN và các dự án trong khu chức năng thuộc KKT theo địa bàn được phân công;

  - Phối hợp thực hiện công tác thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình và thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở; công tác kiểm tra, nghiệm thu, hoàn thành công trình đưa vào khai thác sử dụng trong các KCN theo địa bàn được phân công;

  - Tham gia Tổ công tác thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 23/4/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh về phát triển cảng biển và dịch vụ cảng biển trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;

  - Tham gia Tổ công tác lập, hoàn thiện Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050;

  - Chủ trì tham mưu quản lý hệ thống lưu trữ dữ liệu chung của Phòng;

  - Thực hiện các nhiệm vụ khác được Lãnh đạo Ban, Lãnh đạo Phòng phân công.

   

  Xem thêm
 • VŨ HOÀNG THƯƠNG

  Chuyên viên

  Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư công trình
  Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp
  Điện thoại văn phòng: 0203.3820214
  - Email: 
  vuhoangthuong@quangninh.gov.vn

   

  - Trực tiếp theo dõi, tổng hợp tình hình, đề xuất các công tác lập quy hoạch; quản lý quy hoạch, xây dựng trên địa bàn Khu kinh tế cửa khẩu Bắc Phong Sinh, Khu kinh tế cửa khẩu Hoành Mô - Đồng Văn theo chức năng, nhiệm vụ của phòng.

  - Thực hiện thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng các dự án trong khu chức năng thuộc KKT theo địa bàn được phân công;

  - Thực hiện công tác thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình và thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở các dự án trong các KCN theo phân công;

  - Thực hiện cấp, điều chỉnh, gia hạn, cấp lại Giấy phép xây dựng công trình trong KCN theo phân công;

  - Theo dõi, tổng hợp báo cáo công tác quản lý trật tự đô thị, chương trình phát triển nhà ở trên địa bàn KCN, KKT;

  - Hội đồng thẩm định Quy chế Quản lý kiến trúc trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh;

  - Thực hiện các nhiệm vụ khác được Lãnh đạo Ban, Lãnh đạo Phòng phân công.

   

  Xem thêm
 • Nguyễn Thanh Tùng

  Chuyên viên
  - Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ quản lý dự án xây dựng, kĩ sư xây dựng - Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp - Điện thoại văn phòng: 0203.3820214 - Email: nguyenthanhtung@quangninh.gov.vn
  Xem thêm
 • NGUYỄN ĐỨC THẮNG

  Chuyên viên

  Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế xây dựng; Đại học Xây dưng HN, khoa Kinh tế xây dựng

  Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

  Địa chỉ email: nguyenducthang@quangninh.gov.vn

  - Trực tiếp theo dõi, tổng hợp tình hình, đề xuất các công tác lập quy hoạch; quản lý quy hoạch, xây dựng trên địa bàn KKT Vân Đồn theo chức năng, nhiệm vụ của Phòng;

  - Phối hợp quản lý quy hoạch trên địa bàn KKT cửa khẩu Móng Cái;

  - Thực hiện thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng các dự án trong KCN và các dự án trong khu chức năng thuộc KKT theo địa bàn được phân công;

  - Thực hiện công tác thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình và thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở các dự án trong các KCN theo phân công;

  - Thực hiện cấp, điều chỉnh, gia hạn, cấp lại Giấy phép xây dựng công trình trong KCN và KKT Vân Đồn theo phân công;

  - Tổng hợp báo cáo công tác tháng, quý, năm; thực hiện công tác nội nghiệp của Phòng;

  - Thực hiện các nhiệm vụ khác được Lãnh đạo Ban, Lãnh đạo Phòng phân công.

   

  Xem thêm

Trung tâm dịch vụ hỗ trợ đầu tư

 • Nhiệm vụ chung

  Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ đầu tư thực hiện theo quy định tại Quyết định riêng.

  Xem thêm
 • LÊ ANH TUẤN

  Phó Giám đốc Phụ trách
  • - Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh; Thạc sỹ kỹ thuật xây dựng; Cử nhân Thương mại
   - Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
   - Điện thoại văn phòng: 0203.3838366
   - Email: ​Leanhtuan@quangninh.gov.vn

  Xem thêm
 • LƯƠNG TIẾN CƯỜNG

  Phó Giám đốc

  Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản lý kinh tế, KS đô thị
  Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
  Điện thoại văn phòng: 0203.3838366
  Email:
   luongtiencuong@quangninh.gov.vn

  Xem thêm
 • NGUYỄN VĂN THẮNG

  Phó Giám đốc

  Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Môi trường
  Trình độ lý luận chính trị: Đang theo học lớp trung cấp
  Điện thoại văn phòng: 0203.3838366
  Email: ​nguyenvanthang.bqlkkt@quangninh.gov.vn

  Xem thêm
 • TRỊNH THỊ THAO

  Chuyên viên

  - Trình độ chuyên môn: Cử nhân Công nghệ thông tin
  Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp
  Điện thoại văn phòng
  0203.3838366
  Email: trinhthithao.bqlkkt@quangninh.gov.vn

   

  Xem thêm
 • Vũ Lan Anh

  Nhân viên
  - Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản lý tài nguyên và môi trường, kỹ sư khí tượng thủy văn biển - Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp - Điện thoại văn phòng:0203.3838366 - Email: lananhvu3112cp@gmail.com
  Xem thêm
 • VŨ THÁI TRANG

  Nhân viên
  - Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
  Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp
  Điện thoại văn phòng
  0203.3838366
  Email
  thaitrangkts@gmail.com
  Xem thêm
 • ĐINH QUỐC TUẤN

  Nhân viên

  - Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng; Cử nhân Kinh tế.

  - Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

  - Điện thoại văn phòng: 0203.3838366

  - Email: ​dinhquoctuan84@gmail.com

  Xem thêm
 • NGUYỄN THỊ LAN ANH

  Kế toán trưởng
  • - Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế; cử nhân kế toán
   - Trình độ lý luận chính trị: 
   - Điện thoại văn phòng: 0203.3838366
   - Email: ​nguyenthilananh@quangninh.gov.vn

  Trình độ chuyên môn: CN Kế toán
  Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp
  Điện thoại văn phòng: 0203.3838366
  Email: nguyenthikimdung.bqlkkt@quangninh.gov.vn

  Xem thêm
 • Nguyễn Thị KIM DUNG

  Chuyên viên
  • Trình độ chuyên môn: CN Kế toán
   Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp
   Điện thoại văn phòng: 0203.3838366
   -Email: nguyenthikimdung.bqlkkt@quangninh.gov.vn

  Xem thêm

Văn phòng Đại diện các KCN, KKT khu vực Miền Đông

 • Nhiệm vụ chung

  1. Chức năng

  Văn phòng đại diện các KCN, KKT khu vực miền Đông có trụ sở đặt tại thành phố Móng Cái, là đơn vị giúp việc thuộc Ban, đại diện thường trực của Ban tại các KKT cửa khẩu; có chức năng tham mưu cho Lãnh đạo Ban thực hiện các chức năng quản lý nhà nước thuộc thẩm quyền của Ban trên địa bàn từ thành phố Cẩm Phả đến hết thành phố Móng Cái.

  2. Nhiệm vụ

  2.1. Thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình hoạt động thực tế của từng KCN, KKT khu vực miền Đông và của từng doanh nghiệp, dự án đầu tư thuộc địa bàn quản lý.

  2.2. Chủ động hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện các dự án đầu tư trong các KCN, KKT theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền của Ban. Thường xuyên giám sát, ghi nhận, lập biên bản hiện trạng các hành vi vi phạm pháp luật của doanh nghiệp trong quá trình thực hiện dự án; phối hợp với các phòng, đơn vị thuộc Ban xem xét, báo cáo Lãnh đạo Ban xử lý theo quy định.

  2.3. Chủ trì tham mưu, phối hợp với các đơn vị Công an và các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền khác trong việc kiểm tra công tác giữ gìn an ninh, trật tự, phòng chống cháy nổ trong KCN, KKT và đề xuất những biện pháp thực hiện công tác bảo đảm an ninh, trật tự, tổ chức lực lượng bảo vệ, lực lượng phòng cháy, chữa cháy trong KCN, KKT thuộc địa bàn quản lý.

  2.4. Tiếp nhận thông tin, chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan và chính quyền địa phương xử lý ban đầu kịp thời các công việc phát sinh trên địa bàn quản lý.

  2.5. Chủ động hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn quản lý trong việc thực hiện các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban.

  2.6. Là đầu mối phối hợp với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương nơi có KCN, KKT tiếp nhận, xử lý hoặc chuyển các đề xuất, kiến nghị liên quan đến hoạt động của dự án đầu tư trên địa bàn quản lý đến các phòng chuyên môn để tham mưu Lãnh đạo Ban giải quyết.

  2.7. Xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu trực quan (hình ảnh, video) về hoạt động thực tế của các dự án trên địa bàn quản lý.

  2.8. Chủ trì tham mưu công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thuộc thẩm quyền của Ban.

  2.9. Chủ trì đề xuất, xây dựng chương trình, hội nghị, hội thảo, đàm phán, tọa đàm trong khuôn khổ hợp tác qua biên giới Việt Nam - Trung Quốc, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và triển khai thực hiện.

  2.10. Chủ trì tham mưu xây dựng, triển khai Đề án Khu hợp tác kinh tế qua biên giới Móng Cái (Việt Nam) - Đông Hưng (Trung Quốc) và các nội dung liên quan.

  2.11. Chủ trì tham mưu công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, phòng cháy, chữa cháy đối với địa bàn được giao quản lý; tiếp đón và hướng dẫn các tổ chức, cá nhân đến thăm và làm việc tại các KCN, KKT thuộc địa bàn quản lý.

  2.12. Tham mưu mời các Sở, ngành, địa phương dự họp và tham gia các cuộc họp do Sở, ngành, địa phương mời dự sau khi có ý kiến chấp thuận của Lãnh đạo Ban để giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban tại địa bàn quản lý. Tham gia các buổi làm việc do Lãnh đạo Ban hoặc các phòng, đơn vị thuộc Ban chủ trì tổ chức trên địa bàn quản lý để nắm bắt thông tin.

  2.13. Quản lý, sử dụng trụ sở và tài sản, trang thiết bị tại Văn phòng đại diện; đề xuất, thực hiện việc mua sắm, sửa chữa tài sản, trang thiết bị nhằm đảm bảo các điều kiện vật chất, kỹ thuật, phương tiện làm việc cho các hoạt động của Văn phòng đại diện; đảm bảo công tác phòng cháy, chữa cháy, thông tin liên lạc, an toàn trật tự, vệ sinh môi trường tại Văn phòng đại diện.

  2.14. Thực hiện công tác quản trị - hành chính, lễ tân, đón và hướng dẫn các tổ chức, cá nhân đến làm việc tại Văn phòng đại diện.

  2.15. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban giao hoặc ủy quyền.

  Xem thêm
 • NGUYỄN THẾ LINH

  Phó Văn phòng Đại diện

  Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
  Trình độ lý luận chính trị:  Trung cấp LLCT
  Điện thoại văn phòng: 
  0203.3838.367 
  Email: nguyenthelinh@quangninh.gov.vn

   

   

  - Chịu trách nhiệm theo dõi, phụ trách, tham mưu về lĩnh vực Đầu tư, Quy hoạch Xây dựng thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Phòng. 
  - Theo dõi, giám sát, rà soát, đánh giá toàn diện việc thực hiện mục tiêu đầu tư quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, tiến độ góp vốn và tình hình triển khai các dự án đầu tư trong các KKTCK Móng Cái, Hoành Mô-Đồng Văn, Bắc Phong Sinh (bao gồm cả KCN Hải Yên, KCN Hải Hà).
  - Chủ trì tham mưu tổ chức, triển khai các hoạt động để nâng hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp các Sở, ban, ngành (DDCI) của Ban và chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI).
  - Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, và đơn vị liên quan thanh, kiểm tra các dự án tại KCN, KKT về việc thực hiện các quy định của pháp luật trong lĩnh vực và địa bàn được phân công phụ trách, theo dõi và tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý các vi phạm theo quy định.
  - Chịu trách nhiệm theo dõi đôn đốc các công việc của phòng về nội vụ, công đoàn của Phòng.
  - Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất, báo cáo giám sát và đánh giá đầu tư và các báo cáo chuyên đề theo lĩnh vực được phân công.
  - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo ban, Trưởng phòng giao hoặc ủy quyền.

  Xem thêm
 • Ngô Thị Thu Thủy

  Nhân viên
  - Trình độ chuyên môn: Cử nhân - Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp - Điện thoại văn phòng: 0203.3820212 - Email: ngothithuthuy@quangninh.gov.vn
  Xem thêm

Văn phòng Đại diện các KCN, KKT khu vực Miền Tây

 • Nhiệm vụ chung

  1. Chức năng

  Đại diện thường trực của Ban tại các KCN, KKT khu vực miền Tây; có chức năng tham mưu Lãnh đạo Ban thực hiện các chức năng quản lý nhà nước thuộc thẩm quyền của Ban trên địa bàn từ thành phố Hạ Long đến hết thị xã Đông Triều.

  2. Nhiệm vụ

  2.1. Thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình hoạt động thực tế của từng KCN, KKT khu vực miền Tây và của từng doanh nghiệp, dự án đầu tư thuộc địa bàn quản lý.

  2.2. Chủ động hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện các dự án đầu tư trong các KCN, KKT khu vực miền Tây theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền của Ban. Thường xuyên giám sát, ghi nhận, lập biên bản hiện trạng các hành vi vi phạm pháp luật của doanh nghiệp trong quá trình thực hiện dự án; phối hợp với các phòng, đơn vị thuộc Ban xem xét, báo cáo Lãnh đạo Ban xử lý theo quy định.

  2.3. Chủ trì tham mưu, phối hợp với các đơn vị Công an và các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền khác trong việc kiểm tra công tác giữ gìn an ninh, trật tự, phòng chống cháy nổ trong KCN, KKT và đề xuất những biện pháp thực hiện công tác bảo đảm an ninh, trật tự, tổ chức lực lượng bảo vệ, lực lượng phòng cháy, chữa cháy trong KCN, KKT thuộc địa bàn quản lý.

  2.4. Tiếp nhận thông tin, chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan và chính quyền địa phương xử lý ban đầu kịp thời các công việc phát sinh trên địa bàn quản lý.

  2.5. Chủ động hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn quản lý trong việc thực hiện các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban.

  2.6. Là đầu mối phối hợp với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương nơi có KCN, KKT theo địa bàn quản lý tiếp nhận, xử lý hoặc chuyển các đề xuất, kiến nghị liên quan đến hoạt động của dự án đầu tư trên địa bàn quản lý đến các phòng chuyên môn để tham mưu Lãnh đạo Ban giải quyết.

  2.7. Xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu trực quan (hình ảnh, video) về hoạt động thực tế của các dự án trên địa bàn quản lý.

  2.8. Chủ trì tham mưu công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, phòng cháy, chữa cháy đối với địa bàn được giao quản lý; tiếp đón và hướng dẫn các tổ chức, cá nhân đến thăm và làm việc tại các KCN, KKT thuộc địa bàn quản lý theo phân công của Lãnh đạo Ban.

  2.9. Tham mưu mời các Sở, ngành, địa phương dự họp và tham gia các cuộc họp do Sở, ngành, địa phương mời dự sau khi có ý kiến chấp thuận của Lãnh đạo Ban để giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban tại địa bàn quản lý. Tham gia các buổi làm việc do Lãnh đạo Ban hoặc các phòng, đơn vị thuộc Ban chủ trì tổ chức trên địa bàn quản lý để nắm bắt thông tin.

  2.10. Quản lý, sử dụng trụ sở và tài sản, trang thiết bị tại Văn phòng đại diện; đề xuất, thực hiện việc mua sắm, sửa chữa tài sản, trang thiết bị nhằm đảm bảo các điều kiện vật chất, kỹ thuật, phương tiện làm việc cho các hoạt động của Văn phòng đại diện; đảm bảo công tác phòng cháy, chữa cháy, thông tin liên lạc, an toàn trật tự, vệ sinh môi trường tại Văn phòng đại diện.

  2.11. Thực hiện công tác quản trị - hành chính, lễ tân, đón và hướng dẫn các tổ chức, cá nhân đến làm việc tại Văn phòng đại diện.

  2.12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban giao hoặc ủy quyền.

  Xem thêm
 • VŨ ANH TUẤN

  Trưởng phòng

  Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế
  Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
  Điện thoại văn phòng: 0203.3836643
  - Email: vuanhtuan@quangninh.gov.vn

   

  1. Phụ trách chung; chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo cơ quan về công tác chuyên môn của phòng; trực tiếp trình ký Lãnh đạo Ban các công việc của Phòng; đầu mối phối hợp với các phòng trong cơ quan để giải quyết các nhiệm vụ theo chức năng của phòng và nhiệm vụ khác được lãnh đạo phân công;

  Xem thêm
 • NGUYỄN QUỐC ĐẢO

  Phó Văn phòng Đại diện

  Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kỹ thuật Trắc địa
  Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp
  Điện thoại văn phòng: 0203.3836643
  - Email: nguyenquocdao@quangninh.gov.vn

   


  (1). Trực tiếp phụ trách, theo dõi và nắm bắt thường xuyên, cập nhật thông tin về tình hình hoạt động của, KKTCK Hoành Mô - Đồng Văn, KKTCK Bắc Phong Sinh và địa bàn các xã của huyện Hải Hà thuộc KKTCK Móng Cái; tham mưu giải quyết những vấn đề phát sinh liên quan trên địa bàn.

  (2). Phối hợp với các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Bancác cơ quan liên quan theo dõi công tác quy hoạch, công tác môi trường, đất đai, GPMB...và tình hình hoạt động của các dự án đầu tư trên địa bàn KKTCK Hoành Mô - Đồng Văn và KKTCK Bắc Phong Sinh và địa bàn các xã của huyện Hải Hà thuộc KKTCK Móng Cái.

  (3). Tham mưu theo dõi tổng hợp, đề xuất xây dựng cơ chế, chính sách và tuyên truyền, hướng dẫn các doanh nghiệp trong các KKTCK thực hiện các quy định liên quan đến hoạt động thương mại, xuất nhập khẩu.

  (4). Tham mưu phối hợp với các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Ban, các ngành chức năng, địa phương trong việc kiểm tra thực hiện các quy định của pháp luật về hoạt động thương mại, xuất nhập khẩu đối với các doanh nghiệp trên địa bàn các KKTCK.

  (5). Hướng dẫn, cung cấp thông tin, hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn giải quyết những khó khăn, vướng mắc về cơ chế chính sách, thủ tục hành chính...thuộc chức năng, nhiệm vụ của Ban trên địa bàn KKTCK Hoành Mô - Đồng Văn và KKTCK Bắc Phong Sinh và các xã của huyện Hải Hà thuộc KKTCK Móng Cái.

  (6). Tham mưu triển khai việc xây dựng các TTHC, hệ thống QLCL thuộc chức năng, nhiệm vụ của VPĐD; trực tiếp kiểm tra, thẩm định các hồ sơ, tài liệu báo cáo Trưởng Đại diện, trình Lãnh đạo Ban giải quyết các TTHC của VPĐD cho các doanh nghiệp trong phạm vi KKTCK Hoành Mô - Đồng Văn và KKTCK Bắc Phong Sinh và địa bàn các xã của huyện Hải Hà thuộc KKTCK Móng Cái.

  (7). Tham mưu tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Ban, UBND tỉnh, các Bộ ngành Trung ương và cơ quan liên quan các nội dung thuộc lĩnh vực được phân công theo dõi (hoạt động thương mại, xuất nhập khẩu; TTHC).

  (8). Phụ trách công tác nội vụ của VPĐD.

  (9). Cung cấp tin bài liên quan đến KCN cảng biển Hải Hà, KKTCK Hoành Mô - Đồng Văn và KKTCK Bắc Phong Sinh của VPĐD đăng tải trên Website của Ban.

  (10). Thực hiện các công việc khác theo phân công của Trưởng Đại diện.
  Xem thêm